Referat af brugerbestyrelsemøde ved Kulturstationen Vanløse d. 20. januar 2015

17.03.15
Referat

Til stede: Henning Foss, Rikke Svendsen, Charlotte Lembourn, Steen Lorenzen, Finn Nesgaard, Thorfinn Elm Rasmussen,
Ikke til stede: Merete Zoffmann, Ruth Lerche, Pernille Carneiro Juel, Hannah Haansbæk Rasmussen

Mødeleder: Ole Jensen
Referent: Monica Finderup

 

1.       Godkendelse af dagsorden
Punkt 3 er indeholdt i punkt 4 og 5.
Punkt 5 afventer Julie Arndrup efter kl. 18

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Spørgsmål til strategikort og om man kan regne med antal besøgende? Disse tælles ved besøgstællere – og tjekkes en gang årligt.

 

3.       Hvor er vi på vej hen?
Se punkt 4 og 5

 

4.       Tema om materialevalget
Op til jul blev det debatteret i medierne hvilken litteratur der bør stå på bibliotekerne og hvad der faktisk indkøbes. Derfor tager vi en temadiskussion om materialevalget på Kulturstationen og Københavns Biblioteker.

Ole Jensen fortæller om materialevalget pt. med udgangspunkt i centrale materialevalg, hvor der sidder 25 bibliotekarer i 7 grupper og køber ind på vegne af hele København. Dette i forhold til gældende nationale regler (bekendtgørelse udstukket af Kulturstyrelsen for materialeindkøb). Vi har fælles materialesamling i København, men med mulighed for specialsamlinger på emner, materialer mm. Det hele styres overordnet af IMS (IntelligentMaterialeStyring)
Udover de centrale midler har vi lokale fritkøbsmidler på ca 50.000. Forfatterne aflønnes af forlagene – derudover forfatterpenge fra bibliotekerne i hele landet baseret på antal fysiske materialer.
Der eksisterer et nationalt samarbejde – det interurbane lånesamarbejde (https://www.youtube.com/watch?v=jsgjWrSn_J4 ) Og der er fri låneret i hele landet.5.       Tema om børnebiblioteket
Hvor er det på vej hen? Status på Kulturstationens børnebibliotek – i forhold til både lokale forhold og Biblioteksstrategien for Københavns Biblioteker/Børnebibliotekar Julie Arndrup

Vi er i gang med et generelt eftersyn af børnebiblioteket – og har allerede nu ændret i hvordan billedbøgerne er opstillet – fremover er de emneinddelt så det bliver lettere både voksne og børn at finde det de leder efter.
Der foreslås en generel emneinddeling af al litteraturen – ikke kun på billedbogsniveau.

Liblab (træboksen) har været inspirerende at have i rummet - mest for de større børn. Og den har givet input til selve omrokeringen, som gerne skulle inspirere børnene – og samtidig begrænse støjen.

Der spørges ind til larm i rummet generelt – hvad gøres der ved det? Kan man ændre i børnenes mønster? Der findes gode eksempler fra fx museer på at inddrage børnene frem for en løftet pegefinger. Et-rums biblioteker har uundgåeligt et vist støjniveau, men alt med måde. Heldagsskolen har ikke vist sig at have betydning for antallet af børn – de kommer bare senere nu.

 

6.       Meddelelser
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har udgivet en rapport der påviser folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Der diskuteres hvordan resultaterne opstår – det interessante er at man laver undersøgelsen og der er politisk fokus på det.
http://fremtidensbiblioteker.dk/wp/wp-content/uploads/2013/04/Rapport_Folkebibliotekernes_samfunds%C3%B8konomiske_v%C3%A6rdi_lang.pdf

Orientering om Vanløse Spisehus
Den nuværende bestyrer af Spisehuset har sagt op og huset er pt i en refleksionsfase i forhold til udformningen af den nye forpagtningsaftale. Der skal fokus på samskabelse og nye partnerskaber. Udbudsmaterialet forventes klar medio marts måned – man kan se mere her.

Der kommenteres på rummets indretning – det kan være en udfordring med caféområdet sammen med scenen og der skal indtænkes markedsføring og synlighed

Budget 2015
Budgettet for 2015 gennemgås.

 

7.       Eventuelt
Næste møde er 18/3, hvor der også er valgmøde. Huset sørger for pressemeddelelser, plakater mm.

Vi har i 2014 haft 25.000 ekstra besøgende ind i huset. Det er med til at synliggøre husets aktiviteter, men rummet ændrer sig også. Det giver mere lyd i huset og en anden benyttelse af pladsen. Der overvejes en eventuel omindretning i forhold til skrankerne, som afspejler den let ændrede benyttelsesgrad i biblioteket. Borgerservice ændres over de næste år og Vanløse får sandsynligvis en større opgaveportefølje – så der kan tages langt flere henvendelser her fremover.

Det fungerer med borgerservice som en del af biblioteket, det er praktisk for børnefamilierne og synliggør mangfoldigheden

Der kommenteres på at programmet på musiksiden intet klassisk musik har! Musikkonsulent Sara Futtrup arbejder bevidst med den musikalske profil. Vi har afprøvet klassisk musikprofil, men ikke pt. Finn Nesgaard kommenterer at kirkerne supplerer godt – bydelen har tilbuddet der. Musik på engen har også klassisk musik. Det besluttes at invitere Sara med en aften til en temadiskussion om Kulturstationens musikprofil. Gerne med input fra brugerbestyrelsen!

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket