Referat af brugerbestyrelsesmøde ved Kulturstationen Vanløse d. 11. juni 2014

09.07.14
Referat af Kulturstationen Vanløses Brugerbestyrelsesmøder

 

Tilstede: Henning Foss, Pernille Carneiro Juel, Merete Zoffmann, Finn Nesgaard, Thorfinn Elm Rasmussen,
Ruth Lerche Christensen, Ole Jensen, Hannah Haansbæk Rasmussen, Monica Finderup
Afbud: Steen Lorenzen, Rikke Svendsen, Charlotte Lembourn

Mødeleder: Hannah Haansbæk Rasmussen

Referent: Monica Finderup

 

 1. Kort præsentationsrunde
  Den nyvalgte brugerbestyrelse inkl. suppleanter præsenterer sig kort
   
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
   
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde inkl. valg møde
  Godkendt
   
 4. Konstituering af brugerbestyrelsen samt arbejdsform
  Indstilling: Der stiles efter temadiskussioner samt beslutningsreferater .
  Ole Jensen/Henstiller at der vælges formand, men ikke en yderligere konstituering.
  Pernille Carneiro Juel genopstiller og bliver genvalgt til formand.
  Bestyrelsens nuværende sammensætning samt referater lægges på hjemmesiden.
  Der tilstræbes tydeligere dagsordener fremover, så det er klart hvad der forventes af bestyrelsen i forhold til punkterne.  Referatet er fremover et beslutningsreferat.
   
 5. Temadiskussion: Bibliotekernes fremtid
  Med baggrund i Biblioteksstrategien 2014-2019 diskuteres bibliotekets fremtidige rolle
  Kort intro ved Ole Jensen – derefter brugerbestyrelsens input og holdninger til strategiens pointer.
  Orientering om det digitale samarbejde (Danskernes Digitale Bibliotek ddb.dk) samt selve digitaliseringen både ved eReolen og den ældre del af materialerne. Diskuteres hvad man skal satse på af digitale tilbud. Giver det mening med eReolen osv i forhold til det private marked?

  Der skal være fokus på mere koordination mellem bibliotek og café – mere samspil i huset. Fokus fremover på mere bibliotek i kulturhuset.
  Der overvejes at indtænke ressourcestærke brugere der er kulturbrugere og brug af rummet som værested.
  Mere synlighed: ting foregår i biblioteket så man kan se det (værksteder mm)

  Det pointeres at folkebibliotek er forankret i national lovgivning, det er stadig et ikke-kommercielt rum (det tredje rum).
   

 6. Tema: Frivillighed
  Kort oplæg ved Hannah Haansbæk om forvaltningens rammer for borger- og brugerinddragelse, herunder husets hidtidige strategi på området.

  Behov for stor fleksibilitet – derfor metodefrihed på målgruppe og initiativ. Huset skal i højere grad kunne engagere og facilitere borgerne. Der etableres partnerskaber for at være et dynamisk og levende hus og strategien tager afsæt i borgernes og bydelens behov.
  Kulturhaven – urban gardening. Køres af en gruppe frivillige, som et forsøg – og hvordan gøres det levedygtigt? Kort om de frivilliges fokus.
  Interessant med mere fokus på partnerskaber og netværkslaboratorier. Ang. Netværkslaboriatoriet – hvordan kommer man videre? Hvordan sikrer man at folk kan få fat i hinanden efterfølgende?
  Lokalmiljøet skal brandes - landsbytanken.
   

 7. Hvor er vi på vej hen?
  Er diskuteret under punkt 5 og 6.
   
 8. Har Brugerbestyrelsens medlemmer behov for at mødes ind imellem brugerbestyrelsesmøderne?
  v/Merete Zoffmann
  Baggrunden for punktet er at dagsorden er så skarp og tætpakket at brugerbestyrelsen kan have mulighed for at vende tingene før mødet for bedre at kunne forberede sig - så det bliver mere kvalificerede diskussioner.

  Der er ikke umiddelbart stemning for flere møder, men det besluttes at forlænge brugerbestyrelsesmøderne til 2 timer (i stedet for 1½ time), så der er bedre tid til at diskutere punkterne.

  Der er mere stemning for at organisere en gruppekultur, hvor det er andre grupper, der kan mødes. Interessebaserede arbejdsgrupper. Det overvejes hvordan det gribes an.
   

 9. Meddelelser
  Nye mødedatoer for efteråret – torsdag d.25. september kl. 17.00 – 19.00. og mandag d. 17. november kl. 17-19.
  Der ansat tre nye bibliotekarer, som erstatter ansatte der er gået på pension.
  Næste måned bliver gallerigang og toiletter malet.
   
 10. Eventuelt
  Intet

 

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket