Referat af brugerbestyrelsesmøde ved Kulturstationen Vanløse d. 24. marts 2014

09.07.14
Referat af Kulturstationen Vanløses Brugerbestyrelsesmøder

Til stede: Pernille Carneiro Juel, Svend Aage Jakobsen, Steen Lorenzen , Henning Foss, Hannah Haansbæk Rasmussen, Ole Jensen, Monica Finderup, Charlotte Lembourn

Afbud: Rikke Svendsen, Merete Zoffmann

Mødeleder: Hannah Haansbæk Rasmussen

Referent: Monica Finderup

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
  Efterfølgende: Punkt 3 og 4 slås sammen pga. overlap i indhold.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
  Pernille kommenterer på at hun gerne vil stille op til genvalg. Der spørges ind til udskiftningen siden der kun er én på valg. Forklaringen er der har været udskiftning udenom rækkefølgen, og derfor har valgordenen skubbet sig.
 3. Evaluering af bestyrelsens arbejde
  slås sammen med:
   
 4. Evaluering af principper for brugerinddragelse
  (Se mere i dagsordenen til næste KFU møde, punkt 5: https://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Kultur-OgFritidsudvalget/07-03-2014/03625f5a-902c-4bd7-bd6d-c9ea49140836.aspx)

  Ole Jensen/ Takker for bestyrelsens arbejde det sidste år. Der har været gode input og rådgivning i løbet af året, der har medvirket til at kvalificere huset yderligere. Tak for opbakningen til huset – vi føler det er lykkes at få jer ind som ambassadørkorps og I bringer historierne videre i jeres respektive netværk.
  I henhold til punkt 4 og i forhold til vedtagelsen i KFU den 7. marts 2014 om rammer for borger- og brugerinddragelse, så er der fremover helt ”metodefrihed” til hvordan man griber brugerinddragelse an – dvs. man kan fremover frit vælge om man vil have en brugerbestyrelse. Vi har arbejdet meget med at brugerne fik medbestemmelse og det er også skrevet ind i vedtægterne at bestyrelsen skulle være opmærksom på andre muligheder for brugerinddragelse, hvilket vi vægter højt.
  Der diskuteres fremtiden for en bestyrelse i huset - det fastslås med enighed, at vi fortsætter med den nuværende konstruktion med en brugerbestyrelse, da den har været god for huset. Dog kan denne sagtens ses suppleret med fx en tænketank, flere brugerundersøgelser (vi har pt en på musikområdet)
  Der spørges ind til om man kan mærke der er kommet ny borgmester? OJ/Nej, der har ikke været den store ændring. Dog lige pt diskuteres budgetfordeling, hvor vi afventer hvad der går til vores forvaltning. Men vi kan mærke der er kommet et nyt udvalg, da det giver mange nye spørgsmål.
  I forhold til formen på møderne, så synes man generelt at der er foregået mange spændende ting i en god tone. Dog tilføjer et enkelt bestyrelsesmedlem at husets ledelse har en meget fremtrædende rolle til møderne, både i styringen af dem og i fastlæggelse af dagsorden i forhold til de brugervalgte medlemmer. Det vedtages derfor der fremover kommer udkast til dagsorden ud 3 uger før næste møde, så de brugervalgte medlemmer har mulighed for at kvalificere og komme med tilføjelser inden endelig dagsorden udsendes 1 uge før. Desuden kommer referaterne ligeledes ud hurtigere end før, så alle er opdaterede på status pt.
  Det påpeges at hjemmesiden indeholdt en gammel valgplakat fra 2013, hvilket skyldtes at hjemmesiden ikke automatisk tager opdateringer af. Der kom ved konstateringen en aktuel plakat på hjemmesiden.
  Der vendes andre områder hvor brugerbestyrelsen kunne bidrage – fx som deltage til Vanløse på den anden Ende og på den måde blive synliggjort. Desuden medvirke sammen med tænketanke til at styrke husets delelementer – fx lokaleleje (der kører pt sag i Brønshøj omkring dette i forhold til konkurrenceforvridning).
  Referater og vedtægter kan findes på hjemmesiden via følgende link: https://bibliotek.kk.dk/node/2255
   

 5. Hvor er vi på vej hen?
  Hannah Haansbæk Rasmussen indleder – det er som altid et åbent spørgsmål – hvor synes I vi er på vej hen?
  Der spørges ind til brugerundersøgelsen på musikken? Den kører nu – men har fokus på deltagerne ved koncerterne. Den giver meget respons på lavpraktiske ting – det aftales at den medsendes referatet, så bestyrelsen kan se den.  
  Det er spændende at kulturhuset tør satse på nicheting og ikke bare mainstream musik. Der har dog været snakket om at der er for lidt lokalt optræden, om det passer ind nogle steder vides ikke?

  Hertil svares at vi både har kor, skoler og lokale bands der optræder – men at vi ikke kan tilbyde honorar til lokale bands, da støtten kun lægger sig op af talentudvikling.  Men hvis muligt støtter vi gerne lokale initiativer.

  Der tages initiativer omkring den nye skolereform og det besluttes at det tages op på fremtidigt møde med fokus på den åbne skole og dermed inddrages lokalområdet.

  Der spørges ind til efterårets forfatterarrangementer, men disse er endnu ikke på plads til næste års program.
   

 6. Meddelelser
  Morten Halskov Jensen stopper som bibliotekar pr. 1. maj og der arbejdes på hvordan vi fremadrettet løser bemandingen.
 7. Eventuelt
  Næste mødedato fastsættes efter valgmødet, når vi kender den fremtidige sammensætning af bestyrelsen.

 

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket