Brug af Bibliotekerne

Københavns Biblioteker er en kommunal institution, og brug af biblioteket er gratis.

 

 • Lån af bibliotekernes materiale er gratis for alle, dog er de elektroniske materialer forbeholdt borgerne i Københavns Kommune.
 • Alle kan gratis bruge bibliotekets almindelige tilbud. Biblioteket opkræver betaling for prints og fotokopier samt for særlige ydelser, der er rekvireret af brugeren.
 • Bibliotekets almindelige ordensregler og personalets henstillinger skal følges. Personalet er bemyndiget til at bortvise en bruger, hvis reglerne ikke overholdes.
 • Meddelelser fra biblioteket sendes så vidt muligt elektronisk til lånere, der har oplyst e-mail og/eller mobilnummer.
 • Det er lånerens ansvar at sikre at e-mailadresse og/eller mobilnummer til enhver tid er korrekt. Ændringer skal indtastes på bibliotek.kk.dk eller ved personlig fremmøde i bibliotekets betjente åbningstid.


INDMELDELSE
Læs hvordan du bliver oprettet som låner i Københavns Biblioteker og får en pinkode:

 • Bliv låner ved hjælp af NemID
  Alle voksne københavnere kan oprette sig selv som lånere i Københavns Biblioteker og i løbet af 20 sekunder få adgang til alle vores materialer og vores digitale tilbud. Det eneste det kræver er NemID. Når man er oprettet, logger man på hjemmesiden med sit cpr. nr. og den pinkode, man selv har valgt.
  - Her opretter du dig 
 • Indmeldelse af børn kræver stadig fremmøde på biblioteket - indtil videre
  Muligheden for, at børn og unge kan oprette sig selv som lånere, mangler stadig. Den nuværende løsning giver unge ned til 15 år mulighed for at oprette sig som lånere, hvis de har NemID. Men efterfølgende skal låneroprettelsen efterbehandles manuelt, da indmeldelsen efter gældende lovgivning kræver underskrift fra forældre eller værge. Det forventes, at der vil være en løsning på denne problemstilling i løbet af første halvdel af 2016.
 • Du kan også
  møde personligt op på et af vores biblioteker og vise sundhedskort suppleret med anden legitimation, så vidt muligt med billede.
 • Når du melder dig ind som låner
  vælger du selv en pinkode. Den skal du bruge sammen med dit sundhedskort/ lånerkort, når du skal låne. Du låner eller afleverer materialerne ved selvbetjeningsautomaterne.
 • Børn og Unge
  For børn og unge under 18 år kræves, at en af forældrene underskriver en indmeldelsesblanket. Husk at medbringe barnets sundhedskort og læs reglementet.
  - Indmeldelsesblanket for børn 
 • The form in english
 • Værnepligtige og udlændinge
  Værnepligtige og udlændige i Danmark skal vise enten pas, kørekort, diplomatkort, militærkort, asylansøgerkort eller white card.
 • Firmaer og institutioner
  For firmaer og institutioner gælder særlige regler.
  - Regler for firmaer
  - Regler for Institutioner
  - Indmeldelsesblanket for firmaer og institutioner
 • Slettet fra lånerregister
  Hvis du ikke har lånt fysiske materialer i 2 år, bliver du automatisk slettet af lånerregistret.
  Hvis du vil låne materialer igen, skal du oprettes som låner på ny.


LÅNEREGLER
Registrering af lån:

 • Alle lån skal registreres i bibliotekssystemet på selvbetjeningsautomaterne, inden man forlader biblioteket.
 • Som låner er man selv ansvarlig for de materialer, man låner.
 • Forældre kan låne til deres barn på barnets lånerkort.
 • Registreringen af lån slettes, når materialerne afleveres. Biblioteket har op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har haft lånt et givent materiale.
 • Hvis ens sundhedskortet/lånerkortet bliver væk, har man pligt til straks at melde det til biblioteket, som spærrer kortet. Indtil dette sker, kan man gøres ansvarlig for et eventuelt misbrug.
 • Lånerregistret er i overensstemmelse med persondataloven.
 • Bibliotekets materialer er tyverisikrede.


Lånetid og aflevering:

 • Lånetiden er normalt 28 dage.
 • For nogle materialer kan biblioteket fastsætte kortere lånetid.
 • Sidste frist for aflevering står på udlånskvitteringen.
 • Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer.
 • Du kan aflevere lånte materialer overalt i Københavns Biblioteker, uafhængigt af hvor du har lånt dem.
 • Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret.
 • Biblioteket sender en påmindelse 3 dage før lånetidens udløb, dog er det altid dit eget ansvar at overholde tidsfristen.


Fornyelse:

 • Alle lån kan som hovedregel fornys via hjemmesiden, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via hjemmesiden udstedes der ikke kvittering, og bibliotekssystemets registrering er gældende. Du kan se din status på hjemmesiden.
 • Fornyelse kan ske i alle bibliotekerne – ikke kun der hvor materialet er lånt.
 • Et lån kan kun fornys i maksimalt 2 ekstra låneperioder, og kun hvis fornyelsen sker, inden udlånstiden er udløbet.


Reservering:

 • Materialer som er udlånt kan reserveres via hjemmesiden eller på biblioteket
 • Biblioteket sender besked, når materialet kan afhentes Normalt sker det på e-mail og/eller sms. Det er gratis at få besked på denne måde.
 • Låneren betaler portoen for reserveringsmeddelelser pr. brev, også selvom materialet ikke afhentes.


Fjernlån:

 • Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et bibliotek uden for Københavns Biblioteker.
 • Et fjernlån kan fornys, hvis oprindelsesbiblioteket tillader det. Dog maksimalt i 2 ekstra låneperioder, og kun hvis fornyelsen sker, inden udlånstiden er udløbet.
 • Fornyelse sker med forbehold. Oprindelsesbiblioteket kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner.
 • Et fjernlån, som er lånt på et af Københavns Biblioteker, skal altid afleveres på et af Københavns Biblioteker. 


GEBYR- OG ERSTATNINGSTAKSTER
Når lånetiden overskrides betales følgende gebyrer:

Antal dage Voksne fra 18 år Børn fra 0-17 år
1 - 7 dage 20 kr. 10 kr.
8 - 30 dage 120 kr. 55 kr.
Over 30 dage 230 kr. 120 kr.

 

 • Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
 • Biblioteket sender en hjemkaldelse 10 dage efter lånetidens udløb til lånere, der er tilmeldt sms- og/eller mail-service.
 • 31 dage efter lånetidens udløb betragtes det lånte som bortkommet og biblioteket sender derfor en regning.
 • Udover erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden.
 • Regning på skyldige gebyrer på 50 kr. og derover udsendes 40 dage efter, at det skyldige beløb er registreret.
 • Der er udpantningsret for gebyrer på 200 kr. eller derover.
 • Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne i gældende lovgivning.


Gebyrer ved erstatning:

 • Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes med reparations- eller genanskaffelsespris.
 • Visse videoer, dvd'er, cd-rom'er mv. er licensbelagte for at kunne udlånes. Erstatningsprisen er derfor væsentlig højere end et privatindkøbt eksemplar eller nedenstående standardpriser.
 • Hvis en del af et flerbindsværk eller sammensat materiale er bortkommet, og det kun kan genanskaffes samlet, kan biblioteket kræve hele værket eller det sammensatte materiale erstattet.
 • Udover erstatningsbeløbet skal der betales 90 kr. pr. materialeenhed til dækning af klargøring.


Opkrævning via Kultur- og Fritidsforvaltningen, Betaling og Kontrol:

 • Omkostninger udgør morarenter samt 250 kr. pr. rykkerskrivelse.
 • Er sagen sendt til tvangsinddrivelse i SKAT påløber der omkostninger efter gældende regler.


Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende standardpriser:

Standardpriser ved erstatning:  
Bog 255 kr.
Tegneserie 85 kr.
Tidsskrift 85 kr.
Indbundne årgange af tidsskrifter 750 kr.
Sammensatte materialer (bog med bånd, sprogkurser uden video/cd-rom/dvd) 560 kr.
Sprogkurser med video/cd-rom/dvd 2.050 kr.
Lydbøger pr. cd eller mp3 210 kr.
Konsolspil, pc-spil og cd-rom 665 kr.
Musik cd 180 kr.
Film 460 kr.
Øvrige materialer 255 kr

 

Der gælder særlige regler for materialer lånt fra andre biblioteker uden for Københavns Kommune.
Erstatningsbeløbet refunderes indenfor ½ år ved forevisning af kvittering, hvis materialet skulle komme til veje igen i ubeskadiget stand.


Klagevejledning:

 • Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, skal du klage skriftligt direkte til biblioteket.


Udelukkelse af lånere:

 • Lånere, der i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes indtil materialet er afleveret eller erstattet.
 • Lånere, der skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, kan udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er betalt.
 • Udelukkelse af lånere skal ske med 7 dages skriftligt varsel.


Ansvar:

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilnings- eller IT-udstyr.  


Behandling af persondata:

 • Af hensyn til beskyttelse af lånerens personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. den pågældende er noteret for.

 

SELVBETJENT ÅBNINGSTID

 • Du har altid adgang til den selvbetjente åbningstid på Københavns Biblioteker. Du skal blot scanne dit sundhedskort/sygesikringskort i kort scanneren ved siden af døren, så er du klar til at bruge biblioteket.
 • Der er adgang for alle over 15 år.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket. Dog kan handicappede medbringe hjælper/ledsager.
 • Børn og unge under 15 år skal følges med en voksen, der har adgang. Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene alene på biblioteket.
 • Ophold på biblioteket må ikke være til gene for andres benyttelse af bibliotekstilbuddet.
 • Vinduer og branddøre må ikke åbnes.
 • Biblioteket er videoovervåget, og optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.
 • Al hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning.
 • Der må ikke nydes alkohol og lignende på biblioteket.
 • Biblioteket skal forlades efter højtalerbesked om lukketid.
 • Ved særlige lejligheder eksempelvis systemopdateringer mv. kan der være begrænset adgang eller lukket.

 

Kontaktet Biblioteket Online 3366 3000

 

 

Spørg biblioteket