Lov og ret - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om lov og ret på internettet. Se nogle af dem her.

 

Borger.dk
Oplysninger til borgerne om rettigheder/pligter inden for alle emner. Siden er samtidig borgernes mulighed for at være i digital kontakt med offentlige myndigheder. Det sker ved hjælp af NemID

Folketinget.dk
Indeholder de nyeste lovforslag med mere fra Folketinget, f.eks oplysninger om Folketingets arbejde og om de enkelte folketingsmedlemmer.

Retsinformation.dk
Indeholder al gældende dansk lovgivning og en del historisk lovgivning.

Statens Netbibliotek
Statens Netbibliotek er et virtuelt bibliotek med elektroniske udgivelser fra ministerier og styrelser samt andre statslige myndigheder med administrative forpligtelser.
Statens Netbibliotek indeholder desuden alle nummererede kommissionsbetænkninger.

Libguides/Kubis
Indeholder henvisninger til juridisk materiale om danske og udenlandske forhold inden for alle emne- områder. Er primært rettet mod studerende, undervisere, forskere og jurister, men kan også bruges af den interesserede borger.

 

Materialer
Spørg biblioteket