Lov og ret - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om lov og ret på internettet. Se nogle af dem her.

 

Borger.dk
Oplysninger til borgerne om rettigheder/pligter inden for alle emner. Siden er samtidig borgernes mulighed for at være i digital kontakt med offentlige myndigheder. Det sker ved hjælp af NemID

Folketinget.dk
Indeholder de nyeste lovforslag med mere fra Folketinget, f.eks oplysninger om Folketingets arbejde og om de enkelte folketingsmedlemmer.

Folketingstidende 1953-
Indeholder en digitaliseret udgave af Folketingstidende fra 1953-

Kommissionsbetænkninger (alle nummererede og en del unummererede) er digitaliseret og kan findes via Det Administrative Bibliotek

Retsinformation.dk
Indeholder al gældende dansk lovgivning og en del historisk lovgivning.

Libguides/Kubis
Indeholder henvisninger til juridisk materiale om danske og udenlandske forhold inden for alle emne- områder. Er primært rettet mod studerende, undervisere, forskere og jurister, men kan også bruges af den interesserede borger.