Reglement

Københavns Biblioteker er en kommunal institution, og den almindelige brug af biblioteket er gratis. For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, er der fastsat nogle regler for biblioteksbenyttelsen. Som bruger har du pligt til at holde dig bekendt med og efterleve de til enhver tid gældende regler.

Brug af biblioteket 

• Alle kan gratis bruge bibliotekets almindelige tilbud. 
• Biblioteket kan opkræve betaling for prints og fotokopier samt for andre særlige ydelser, bestilt af 
brugeren. 
• Bibliotekets almindelige ordensregler og personalets henstillinger skal følges. Se husorden på 
bibliotek.kk.dk Personalet er bemyndiget til at bortvise en bruger, hvis ordensreglerne ikke overholdes. 


Hvordan bliver du låner? 

• Du kan oprette dig som låner med NemID på bibliotek.kk.dk, hvis du er fyldt 18 år. Du kan også 
henvende dig personligt på biblioteket og vise sundhedskort suppleret med anden legitimation, så vidt 
muligt billedlegitimation. 
• For børn og unge under 18 år kræves, at en af forældrene eller værge underskriver en 
indmeldelsesblanket, som medbringes sammen med barnets sundhedskort. 

• For firmaer og institutioner – se vores hjemmeside bibliotek.kk.dk. 

• Meddelelser fra biblioteket sendes så vidt muligt elektronisk til dig, hvis du har oplyst e-mail og/eller 
dansk mobilnummer. 
• Det er dit ansvar at sikre, at e-mailadresse og/ eller mobilnummer til enhver tid er korrekt. Ændringer skal 
indtastes på bibliotek.kk.dk. 

 

Særlige forhold i forbindelse med selvbetjent åbningstid 

• Der er adgang for alle over 15 år med sundhedskort. Scan sundhedskortet i kortlæseren ved indgangen 
for at komme ind. 
• Sundhedskortet skal forevises på forlangende. Fremvises det ikke, kan bortvisning finde sted. 
• Børn og unge under 15 år skal følges med en person, der har adgang. Personen har ansvaret og må 
ikke lade børnene være alene på biblioteket. 
• Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket. Dog kan handicappede medbringe 
hjælper/ledsager. 
• Vinduer og branddøre må ikke åbnes. 
• Biblioteket skal forlades efter højtalerbesked om lukketid. 
• Ved helligdage og særlige lejligheder kan der være begrænset adgang eller lukket. Det vil fremgå af 
hjemmesiden og af opslag. 


Sådan låner du 

• For at låne skal du være oprettet som låner og have en selvvalgt pinkode. 
• Børn og unge under 18 år kan vælge at bruge sundhedskort eller få et lånerkort. 
• Forældre kan låne til deres barn på barnets lånerkort. 
• Sundhedskortet og lånerkortet er personligt og må ikke bruges af andre end dig. 
• Du er ansvarlig for alle materialer, du låner. 
• Bliver sundhedskortet/lånerkortet væk, har du pligt til straks at melde det til Biblioteket Online på 3366 3000, som 
spærrer kortet. Indtil det sker, kan du gøres ansvarlig for et eventuelt misbrug. 
• Du kan hente hente app’en Biblioteket til din Iphone eller Android, her kan du søge og bestille materialer 
samt hente stregkoden til dit lånerkort. 

 

Registrering af lån 

• Alle lån skal registreres i bibliotekssystemet. Du låner bøgerne på udlånsmaskinerne på biblioteket. 
• Alle lån noteres på cpr-/lånerkortnummer. Oplysningerne slettes når materialerne afleveres. Biblioteket 
har dog op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har lånt et givent materiale. 
• Lånerregistret er i overensstemmelse med Persondataloven. 
• Bibliotekets materialer er tyverisikrede. 


Lånetid og aflevering 

• Lånetiden er normalt 28 dage. 
• For særligt efterspurgte materialer kan biblioteket fastsætte kortere lånetid og begrænse det antal, der 
må lånes. 
• Sidste frist for aflevering står på udlånskvitteringen. 
• Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. 
• Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering. 
• Biblioteket sender en påmindelse elektronisk 3 dage før lånetidens udløb. 

 

Fornyelse 

• Hvis materialet ikke er bestilt af andre kan alle lån som hovedregel fornys – på biblioteket, ved at ringe til 
Bibliotek Online på 3366 3000, via app’en Biblioteket eller på bibliotek.kk.dk. 
• Fornyelse kan tidligst ske 7 dage før afleveringsfristen. Der kan maksimalt fornys to gange. 
• Ved telefonfornyelser og fornyelser via bibliotek.kk.dk får du ikke en kvittering, og bibliotekssystemets 
registrering gælder. 
• Fornyelse kan ske på alle bibliotekerne – ikke kun der, hvor materialet er lånt. 

 

Reservering 

• Materialer, som er udlånt, kan reserveres på biblioteket, via bibliotek.kk.dk, via app’en Biblioteket eller 
hos Biblioteket Online. Reserveringen registreres på cpr-nummer eller lånernummer. 
• Biblioteket sender besked, når materialet kan afhentes. 
• Du får besked om din reservering på sms eller mail, hvis du har oplyst mailadresse eller dansk 
telefonnummer. 


Fjernlån 

• Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et andet biblioteksvæsen end København Biblioteker. 
• Fornyelse af fjernlån kan ske, hvis oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 2 ekstra 
låneperioder, og kun hvis fornyelse sker rettidigt. 
• Fornyelse sker med forbehold. Ejerbiblioteket kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af 
anden låner. Hermed forkortes lånetiden. 
• Et fjernlån, som er lånt på et af Københavns Biblioteker, skal også afleveres på et af Københavns 
Biblioteker. Hvis det bliver afleveret på et andet bibliotek, bliver det først registreret som afleveret den 
dato, hvor Københavns Biblioteker modtager bekræftelse fra det långivende bibliotek, hvilket ikke sker 
automatisk. 

 

Overskridelse af lånetiden 

• Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takst, også selvom du ikke har modtaget 
en påmindelse eller en hjemkaldelse. 
• Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for eventuelle gebyrer opstået i den selvbetjente åbningstid, for 
eksempel ved manglende adgang på grund af defekt sundhedskort. 
• Gebyrtaksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. 
• Taksterne beregnes efter udlåns- og afleveringsdato, uanset om der er lånt et eller flere materialer. 
• Materialer med samme udlåns- og afleveringsdato, der afleveres eller fornys for sent på forskellige 
datoer, udløser gebyr hver gang. 
• Gebyrtaksterne fremgår af oversigt over bibliotekets takster på bibliotek.kk.dk 
• Der er udpantningsret for gebyrer på 100 kr. eller derover. 
• Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne i gældende lovgivning. 


Erstatning 

• Hvis bibliotekets materialer beskadiges, mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes efter takster fastsat 
af biblioteket. 
• Er det lånte ikke afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og der 
opkræves erstatning. 
• Udover erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden og omkostninger. 
• Hvis en del af et flerbindsværk eller sammensat materiale er bortkommet, og det kun kan genanskaffes 
samlet, kan biblioteket kræve hele værket eller det sammensatte materiale erstattet. 
• Regninger på erstatningsbeløb og/eller gebyrer, der ikke betales, overgår til opkrævning hos Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, Betaling og Kontrol. Ved manglende henvendelse eller betaling til Betaling og Kontrol 
vil gælden blive overdraget til SKAT. Omkostningerne herved betales af debitor. 

• Erstatningspriser og omkostninger i forbindelse med bibliotekets hjemkaldelse fremgår af oversigt over 
bibliotekets takster på bibliotek.kk.dk 
• Hvis du finder et materiale, du tidligere har erstattet, kan du få erstatningsbeløbet tilbage inden for et ½ 
år mod forevisning af kvittering. Materialet skal være ubeskadiget. 

 

Udelukkelse af lånere 

• Lånere, der i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget 
stand, kan udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes, indtil materialet er afleveret eller 
erstattet. 
• Lånere, der skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er 
betalt. 

• Udelukkelse af lånere sker med 7 dages skriftligt varsel. 

 

Ansvar 

• Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilningsudstyr. 


Behandling af persondata 

• Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om, 
hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. den pågældende er noteret for. 

 

Lukkedage 
Bibliotekernes lukkedage kan ses på bibliotek.kk.dk 

 

Du kan printe reglementet her:

- Regler og takster

- Udskriv reglement

 

Lånereglerne er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget senest jvf. beslutning den 30. marts 2006. Administrativt 
ajourført til ikrafttrædelse den 1.februar 2018. 

FAQ
Spørg biblioteket