Klasselånerkort

Hvis I som skole ønsker at gøre brug af klasselånerkort, skal I kontakte Københavns Biblioteker på tlf. 3366 3000. Herefter vil I få tilsendt en samarbejdsaftale til underskrift, og efterfølgende en faktura. Når vi har modtaget betaling, sender vi det ønskede antal klasselånerkort.

Om klasselånerkort

Klasselånerkort er til lån af frilæsningsmaterialer til en klasse på op til 28 elever. Med klasselånerkort har I som skole adgang til lån af materialer i 62 dage – mod normalt 28 dage – og I er fritaget for at betale for gebyrer ved for sen aflevering.

Det skal bemærkes, at ordningen er valgfri for jer som skole at gøre brug af og at ordningen udelukkende kan anvendes som supplement til de frilæsningsmaterialer, som I på skolen er forpligtet til at stille til rådighed for eleverne jf. Folkeskolelovens § 19. Ordningen retter sig mod skoler, der ikke er samlokaliseret med et folkebibliotek.

Prisen for den nye ordning er 100 kr. pr. elev pr. år. En klasse med 28 elever vil således koste 2.800 kr. pr. år. Prisen er sat lavt med henblik på at Københavns Biblioteker kan opnå erfaringer med benyttelsen. Der tages forbehold for at prisen vil kunne blive reguleret i årene fremover. I givet fald vil skoler på ordningen blive informeret herom.

Følgende lånevilkår gælder for klasselånerkort:

 • Skolen betaler 100 kr. pr. elev pr. år (2021-prisniveau). Prisen er sat lavt med henblik på at bibliotekerne får erfaringer med benyttelsen. Der tages forbehold for at prisen kan blive reguleret i årene fremover. 
 • Antal elever opgøres på oprettelsestidspunktet. 
 • Skolen tilbydes klasselånerkort til lån af frilæsningsmaterialer til brug i en klasse med op til 28 elever. 
 • Lånetiden er 62 dage. 
 • Der betales ikke gebyr ved for sen aflevering.
 • Hvis materialet ikke er bestilt af andre, kan det som hovedregel fornys. Materialet kan maksimalt fornys to gange den normale lånetid. 
 • Dvd'er og film kan ikke lånes på klasselånerkort. Undtaget herfra er udlån fra Det Danske Filminstitut.
 • Biblioteket sender besked om lånetidens udløb, hvis skolen er tilmeldt mail-service. Dog er det altid skolens ansvar at overholde tidsfristen.
 • Hvis bøger og andre materialer bortkommer eller beskadiges, opkræves der erstatning.
 • Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og der vil automatisk blive opkrævet erstatning.  
 • Klasselånerkortene kan udelukkende anvendes som supplement til de frilæsningsmaterialer, som skolen jf. Folkeskolelovens § 19 er forpligtet til at stille til rådighed for eleverne. 
 • Københavns Biblioteker forbeholder sig ret til at foretage kontrol af udlånsmønster på klasselånerkortene.
 • Aftalen løber til én af parterne opsiger den eller ønsker den genforhandlet/ændret (f.eks. ved. ændring af pris). Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, dog tidligst et år efter aftalens indgåelse.