EU-Karnov (kun adgang på Hovedbiblioteket)                  
Indeholder EU-lovstof, d.v.s. traktaterne og de vigtigste forordninger og direktiver                         

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling  (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Samling af domme, kendelser og responsa m.v. inden for forsikrings- og erstatningsret.

Juridisk Formularbog (kun adgang på biblioteket)
Indeholder mere end 520 formularer inden for de juridiske emner og en lovdel.

Karnov (kun adgang på biblioteket)                                Indeholder de væsentligste danske love i fuldtekst med kommentarer. Der er henvisninger til forarbejder, bekendtgørelser og udvalgt domspraksis. Desuden er der henvisninger til relevant juridisk litteratur.

Miljø og teknik (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Indeholder love og cirkulærer m.v. inden for miljøbeskyttelse, byggeri, fysisk planlægning, vandforsyning, naturbeskyttelse og vejlove.

Miljøretlige Afgørelser og Domme (kun adgang på Hovedbiblioteket)                                                               Miljøretlige afgørelser og domme fra Menneskerettighedsdomstolen, EF-Domstolen, Europa-kommissionen, Højesteret m.m.

KommuneKoncept (kun adgang på biblioteket)
Lovinformationsystem til alle kommunens forvaltninger/afdelinger med både lovgrundlag og avanceret beslutningsstøtte

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (kun adgang på Hovedbiblioteket)                                                                Indeholder relevante bolig- og byggeretlige domme fra Højesteret, landsretterne, udvalgte domme fra boligretterne og kendelser fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og juridiske artikler inden for bolig- og byggeret

Tidsskrift for Familie- og Arveret (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Indeholder domme og afgørelser fra domstolene, fogedretterne, skifteretterne og de administrative myndigheder. 

Tidsskrift for Kriminalret (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Indeholder Højesteretsafgørelser på området, alle relevante afgørelser fra landsretterne, nyhedsoversigt, faglige artikler. 

Tidsskrift for Landbrugsret (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Domme og faglige artikler om landbrugets retsforhold. F.eks. ansættelsesret, betingelser for erhvervelse, forpagtning, drift af landbrugsejendomme og EU-støtteordninger.

Ugeskrift for Retsvæsen (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Indeholder domme fra den danske højesteret og landsretterne samt Sø- og Handelsretten.

Veterinær og Fødevarer (kun adgang på Hovedbiblioteket)
Love og regler inden for Fødevarer og veterinærvæsen. Både dansk og EU lovgivning og regler medtages.

 

 

Københavns Biblioteker - Krystalgade 15 - 1172 København K - Tlf: 3366 3000 - Mail: bibliotek@kff.kk.dk
Borgerservice - Tlf: 3366 3366
Spørg biblioteket