Kraks Vejvisere 1830 - 1859

Hans Holck udgav den første vejviser 1770. Nederst er der link til litteratur om bl.a. Vejviseren og dens udgivere gennem de første 175 år. Minderige Huse: Værk om kendte mænd og kvinders boliger fra 1770 til 1870.

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

Få styr på det det gotiske alfabet her

Litteratur:
Fra Holck til Krak    
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

 1830

 1840

 1850

 1831

 1841

 1851

 1832

 1842

 1852

 1833

 1843

 1853

 1834

 1844

 1854

 1835

 1845

 1855

 1836

 1846

 1856

 1837

 1847

 1857

 1838

 1848

 1858

 1839

 1849

 1859