Arbejdernes sangkor

20.11.17
Arbejderne organiserede sig. Arbejderne sang. I anden halvdel af 1800-tallet blev arbejderbevægelsen organiseret i politiske partier og fagforeninger. Men også indenfor idræt og kultur dannede arbejderne egne organisationer. Et eksempel er arbejdersangkorene. Som fagforeninger fandt sammen i De samvirkende Fagforeninger (nu LO) fandt sangforeningerne sammen i DSKA.

De samvirkende københavnske Arbejdersangkor (DSKA) havde 25 års jubilæum i 1943. I den anledning samlede A. C. Poulsen et jubilæumsskrift hvor læserne får et indblik i korets virke gennem de 25 år.

"Arbejderkorsagen her i Danmark har udviklet sig Side om Side med den øvrige Arbejderbevægelse, hvis revolutionerende Rejsning fandt Sted i Begyndelsen af Halvfjerdserne.
Før den Tid var det de gamle Laugs- og Haandværkersangforeninger, der sammen med Studenter-Sangforeningen prægede Korsangen herhjemme.
Disse Sangforeninger stod Datidens nationale Sange lige saa nær, som de stod Arbejdersange fjernt.
Det er forstaaeligt, naar den nyrejste socialistiske Arbejderbevægelse i sin idealistiske Kamp straks tog Korsangen i sin Tjeneste som Agitationsmiddel, thi gennem Sangen kunde der blive givet Luft for alle de dybe Stemninger, den stærke Begejstring og det stolte Haab, der fyldte Arbejderklassens Forkæmpere.
(citat: De samvirkende københavnske Arbejdersangkor 1918-1943, side 19´)

Koncert i Rosenborg Have, 1919.

Københavnerne var lidt langsomme til at få en fællesorganisation for kor. Allerede i 1889 stiftedes "De centraliserede jyske Arbejder-Sangkor" og i 1899 fulgte "Fyns Central Arbejdersangkor". Først i 1907, på foranledning af "Den sociale Skomagersangforening" organiseres samarbejdet mellem de københavnske arbejderkor - i første omgang med henblik på at assistere den internationale Arbejderkongres i København 1910.
I februar 1908 gav 23 københavnske arbejdersangkor tilsagn om at indtræde i samarbejdet, der dog ophørte igen efter kongressen.

Først i november 1917 blev der igen taget initiativ til et møde for repræsentanter fra københavnerkorene, denne gang på foranledning af Cigararbejdernes Sangforening. Den 3. februar 1918 stiftedes De samvirkende københavnske Arbejdersangkor i Rømersgade 22 med følgende formål:

  • at styrke og udbrede Sansen for flerstemmig Sang,
  • at vække Interessen for Sangens agitatoriske Betydning indenfor Arbejderbevægelsen, og
  • at varetage Sangkorenes Interesser, hvor en fælles Optræden er nødvendig.


Jubilæumsskriftet indeholder hilsner for enkeltpersoner og foreningens pendant i Sverige og Norge. Herefter følger tekster om DSKAs historie og virke. Bagerst i bogen er en kort præsentation af formanden og forskellige faktaoversigter.

Bogen "De Samvirkende københavnske Arbejdersangkor 1918-1943" er en blandt mange bøger som Københavns Hovedbibliotek har skannet. Du kan finde bøgerne via søgningen på bibliotek.kk.dk. På Find din historie kan du læse hvordan du søger bøgerne frem, og der er en vejledningsvideo.

Materialer