Da der var mejeri i Nordvest

Mælkeriet Enigheden var et kooperativt mejeri i København, der eksisterede 1897-1996. Mejeriets tidligste historie er fint beskrevet i jubilæumsskriftet Mælkeriet Enigheden gennem 50 Aar.

Det startede med en lockout. Den 16. november 1897 var en god del af mælkekuskene fra A/S Københavns Mælkeforsyning samlet på Gimle. Her talte formand for Dansk Arbejdsmands Forbund, M.C. Lyngsie, om deres ret til at organisere sig i kampen for bedre arbejdsforhold.

Et flertal af kusken valgte derefter at organisere sig. Blot med det resultat at de blev lockoutet. Nye kuske stillede dagen efter får at køre mælk ud. Det kunne de lockoutede kuske selvfølgelig ikke gå med til, og sammen med mælkedrengene indledte de en strejke. Fem uger efter at kuskene blev organiseret i en fagforening, dannede de deres eget mejeri: Enigheden.

Københavns Biblioteker har skannet en masse bøger om byens historie og topografi. Imellem de spændende titler finder du Mælkeriet Enigheden gennem 50 Aar udgivet i 1947.

Bagerst i bogen er der masser af fine fotos fra mejeriet.

Bogen forord beskriver meget godt hvilken historie du kan finde i den: "UNDER Besættelsen, i en Periode, hvor mine Forhold var andre end i de er i Dag, fik jeg af Selskabets Bestyrelse Anmodning om at være behjælpelig med Udarbejdelsen af et Festskrift til Mælkeriet "Enigheden"s 50 Aars Jubilæum.
Om en Virksomhed, der gaar godt, i en sund Vækst, Dag for Dag, er der mindre at skrive, end om den, der er udsat for Vanskeligheder og Kampe. "Enigheden"s sidste 20 Aar har været en saadan solid, sund Vækst uden store dramatiske Enkeltheder. Det er Virksomhedens første Aar, som har den historiske Interesse, og som jeg særlig har dvælet ved. Det har været mit Formaal at gøre dette lille Festskrift saa let tilgængeligt og læseværdigt som muligt, og jeg har derfor bl.a. medtaget en Afhandling om Mejeriproduktionen i Almindelighed uden for Selskabets mere begrænsede Rammer, men som netop belyser Udviklingen i den Periode, "Enigheden" har eksisteret.
Papirvanskelighederne har givet Festskriftet sin særlige Form, men jeg takker "Enigheden"s Bestyrelse, som har gjort det muligt trods disse Vanskeligheder at udsende Skriftet i den foreliggende Form.
H. P. Sørensen. Januar 1947."

Find flere materialer om Enigheden.

29.06.17