Attentatet på Frederik VI

Beretning om en sindsforvirret mands forsøg på at skyde Frederik 6. og hans senere meget kranke skæbne i Kastelsfængslet, 1811-1834.

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

København Før og Nu er en næsten uendelig kilde til gode historier om København. Supplement 1 (1925) beskæftiger sig således bl.a. med Kastellet, herunder fængslet og nogle af dets fanger, herunder (s. 252-255) en af de mindre kendte hvis historie ikke desto mindre er hårrejsende. Den involverer lige dele af sindsforvirring, ulykkelig kærlighed og et (måske) næsten vellykket attentat på selveste diktatoren over dem alle: Kong Frederik 6. - som egenhændigt afvæbnede attentatmanden. Eller gjorde han? Artiklen beskæftiger sig også med hans ophold i fængslet, hvorfor vi får et indblik i de forfærdende forhold som fangerne levede under. Han døde under frygtelige lidelser i 1834. Efter 23 års ophold i fængslet. Artiklen er forfattet af "Kastellets historieskriver", Victor Krohn.

Kastelsfængslet
Kastelsfængslet deler en mur med Kastelskirken, og gennem små huller i denne kunne fangerne "være med" til gudstjenesterne.


I Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, tirsdag den 30. juli 1811, spalte 969-970, kunne man under "Indenlandske Efterretninger" som igen citerede fra dagbladet "Dagen" læse følgende noget lakoniske tekst:

En Fremmed ved navn Schmeerfeldt, som Hans Majestæt haver tvende Gange ladet forvise de kongelige danske Riger og Lande og transportere over Grændsen, har desuagtet fordristet sig til atter at komme hid; og Hs. Majestæt haver i Forgaars Aftes Kl. 10 3/4 Selv mødt ham, og ladet ham arrestere i det kongl. Palais paa Amalienborg. Han var bevæbnet med 3 Pistoler, hvoraf de 2de vare skarpt ladte; og blev derefter bragt til Citadellet Frederikshavn. I denne Anledning har Hs. Majestæt anordnet en Overkrigs-Commission, under Præsidio af Generalmajor v. Lorenz, som med mueligste Hurtighed og Nøiagtighed har at undersøge, hvorledes bemeldte Schmeerfeldt igjen er indkommen i de kongl. Stater, Hensigten af hans Indsnigelse i det kongl. Palais, m.v. (Dagen.)

Baltzar Vilhelm Schmeerfeldt (1785-1834) var en svensk kornet. Han kom til København 1811 og blev forelsket i prinsesse Juliane (arveprins Frederiks datter), skrev breve til hende og søgte at trænge ind i palæet hvor hun boede. Hvorfor han blev forvist. Han vendte tilbage 3 gange i første halvdel af 1811, blev arresteret og sad 3 uger på Kronborg. I juli rejste han igen til København hvor den omtalte begivenhed fandt sted den 27. juli 1811. Han forlangte at ville tale med Frederik 6., og mødte ham på trappen med en uladt pistol i hånden. Han blev dømt til livsvarigt fængsel 16. oktober af den omtalte kommisision, Højesteret idømte ham dog livsstraf. Han blev benådet med livsvarigt fængsel på Munkholm. Men afsonede alligevel straffen i Kastellet hvor han døde 1834.

Kastelsfængslet
Det indre af Kastelsfængslet, længdegangen med døren ind til en af cellerne. Hvor Schmeerfeldt under ufattelige store fysiske og psykiske lidelser opholdt sig 1811-1834.


Det indledende citat fra Dagen, den 29. juli 1811 står umiddelbart efter en artikel som ikke lader nogen tvivl om at kongen var uskadt:

I Dag (Mandag d. 29de) er Hs. Majestæt Kongen afreist fra Frederiksberg Slot over Roeskilde til Lærkenborg, og holder speciel Revue over de i denne Deel af Siælland cantonnerende Tropper. I Morgen d. 30te reiser Hs. Majestæt fra Lærkenborg til Callundborg, hvor Allerhøistsamme vil tage Byens offentlige Indretninger i Øiesyn, og see de i denne Egn opkastede Batterier; hvorefter Allerhøistsamme reiser tilbage til Lærkenborg. Den 31te begiver Hs. Majestæt Sig til Korsøer, og d. Iste Aug. fra Korsøer over Slagelse, Sorøe, Ringsted, Roeskilde, til Frederiksberg Slot.

Kastellet
Kastelsfængslet i dag (2019) set fra en lidt anden vinkel end fotoet fra Før og Nu. Her kan man også se Kastelskirkens sorte tag og tårn.

 

Artiklen indgår i en større artikel om Kastellet generelt - hvor der også er masser af billeder og illustrationer. Og man kan læse flere historier fra fængslet i "Kastellet Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 år".

Kastellet
Kanoner
11.05.20