Eddikebryggeri i Indre By

I 1787 grundlagde Jens Schoustrup et eddikebryggeri i København. Da firmaet i 1912 havde 125 års jubilæum blev der udgivet et festskrift som fortæller om firmaet og dets mænd.

Familien Schoustrup

Jens Schoustrup (1748-1827) kom som 18-årig til Hovedstaden fra Jylland. Om opstarten skriver han selv: “Samme Aar byggede jeg en ny Ejendom paa Hjørnet af Lavendelstræde og anlagde der et lille Eddikebryggeri, hvilket Gud saaledes velsignede, at det Hus blev os for lidet, hvorfor jeg købte en større Gaard på Vestergade."

Annonce fra avisen "Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger" 28. august 1873.
 

Amagertorv

Ejendommen på Vestergade gik til under Københavns brand 1795. Jens Schoustrup købte samme år ejendommen på Amagertorv 6. Huset blev opført i 1622 af rådmand og senere borgmester Mathias Hanse og det kaldes Den gamle Borgmestergård.

Amagertorv i gamle dage
Radering af Amagertorv med Schoustrups ejendom til højre, 1795.
 

Sønnerne overtager

I 1814 overdrog Jens forretningen og ejendommen til sine to sønner Peter Schoustrup (1785-1818) og Johan Henrik Schoustrup (1789-1844). Herefter ændrede eddikebryggeriet navn fra Jens Schoustrup til Brøderne Schoustrups Eddikeryggeri.

Peter døde i en alder af 33, hvorefter Johan stod ene i spidsen for eddikebryggeriet.

Gårdinspektøren og Schoustrupske familiemedlemmer
Gårdinspektøren og Schoustrupske familiemedlemmer. Til venstre ses nedgangen til bryggeriet.
 

"Det tør uden Overdrivelse fastslaas, at Johan Henrik Schoustrup opnaede at oparbejde Virksomheden til et af Københavns dengang mest bekendte og ansete Handelshuse.
Aaret før han Død, der indtraadte 30. September 1844, havde han overdraget saavel Forretningen som Ejendommen til sin ældste Søn, Peter Jacob Schoustrup."
(citat: Schoustrups Eddikebryggeri, 1912)

Firmaet vokser

Peter Jacob Schoustrup (1816-1888) renoverede bygningen på Amagertorv. Han fik opført et Sprit- og eddikebryggeri på Amager. Forsikringsselskabet Hafnia overtog ejendommen på Amagertorv i 1872.

Amagertorv i gamle dage
Amagertorv ca. 1872.
 

Produktionsbilleder

Hovedparten af informationerne og illustrationerne i det ovenstående er hentet i bogen Schoustrups Eddikebryggeri : Kgl. Hof-Eddikebryggeri : Festskrift i Anledning af Forretningens 125 Aars Jubilæum.
Da Schoustrups Eddikebryggeri fejrede 120 års jubilåum udkom der også et festskrift, der kan reserveres via Bibliotek.dk. Her fra der følgende fotos fra produktionen hentet.

Eddike på tønner
Gæringseddikeproduktion

Eddikelager
Fra lageret.

 

Amagertorv nr. 6 med Brödrene Schoustrup's Urtekramhandel, 1843. Kilde: KB's digitale samling.
08.10.19