Referat af brugerbestyrelsesmøde ved Kulturstationen Vanløse d. 3. oktober 2016

19.01.17
Kulturstationen Vanløse har en brugerbestyrelse og du kan her læse et af referaterne fra møderne.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde d. 3. oktober 2016

 

Afbud: Lau Heidemann Petersen, Pernille Carneiro Juel

Til stede: Svend H. Nielsen, Thorfinn Elm Rasmussen, Finn Nesgaard, Steen Lorenzen, Monica Finderup, Ole Jensen

1.     Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt, uden kommentarer

3.      Nyt medlem til bestyrelsen
I forlængelse af sidste mødes drøftelse af mulige emner til brugerbestyrelsen ”med professionel indsigt i kulturlivet” tager vi en endelig beslutning

Der foreslås Jonas Hvid Søndergaard, som står for Salonudstillingen. Ole har forespurgt og han har takket ja, hvis forslaget godkendes af bestyrelsen. Jonas kan bidrage med et nyt perspektiv på kunsten, da han er professionel maler med atelier på Apollovej. Det vedtages at Jonas træder ind i bestyrelsen.

4.     Markedsføring af husets aktiviteter
Som annonceret på sidste møde har vi internt igangsat et arbejde med fokus på at omlægge nuværende kulturprogram. Efterårssprogrammet 2016 er således i princippet det sidste. Tanken er at vi stedet for at lave 2 programmer årligt i stedet laver mindre programmer for en kortere periode f.eks. 2-3 måneder. Samtidig vil vi gerne opprioritere markedsføringen ad andre PR-kanaler f.eks. på de sociale medier. For at kvalificere det endelige beslutningsgrundlag hvor mantraet er ”Synlighed er eksistens” vil vi gerne have jeres input til hvorledes vi bedst muligt udnytter ressourcerne for at nå så mange som muligt

Input fra bestyrelsen:
Det nuværende er meget omfattende, det kan være svært at finde det relevante i mængden.
Ikke særligt målrettet.
Det nuværende er flot, men oftest lægges det væk når man har kigget i det – overveje at segmentere mere (på fx musik/foredrag/litteratur mm)
Overvej andre platforme – nettet, plakater relevante steder, nyhedsbrev på mail.
Overveje at udnytte indgangen bedre – og i det hele taget opdele plakatophængningen i tydelig zoner – så man ved hvad der hænger hvor (musik/børn/litteratur mm)
Have fokus på den gode historie i pressemeddelelser bl.a.
Borgerinddragelse – boganmeldelser fra borgere på nettet eller fysiske hylder, så der kommer flere personlige historier på banen.

5.  Bibliotekets 100 års fødselsdag i år og markeringen af denne
Bibliotek i Vanløse fylder 100 år i år og det markeres d. 2. december.

6.  Meddelelser
Cafe Oasen har justeret åbningstiderne. På mødet gives en orientering om de justerede tider herunder igangsatte initiativer for at skabe yderligere kulturel vækst i cafeområdet.

Nyindretning af kontor på 2. sal i bibliotekets studiezone til læsegrupper er igangsat

På mødet gives en orientering om status på mulighederne for at udvide eksisterende lejemål med ca. 300 m2. I forbindelse med at Føtex rykker ud af stueetagen og over i Kronen Vanløse efteråret 2017, har vores udlejer tilbudt lokaler i forlængelse af Flexsalen, hvor Føtex p.t. har personalefaciliteter

Mette Touborg er ansat som ny administrerende direktør.

Jazz Under Sejlet – var en god oplevelse for huset som helhed, hvor vi fik afprøvet Tagterrassens ved den type events. Vejret var ikke optimalt, men gode besøgstal til trods for det.

Fremover inviterer vi til morgensang på biblioteket hver onsdag morgen kl. 8.30. Det er samme koncept som på Hovedbiblioteket og er i samarbejde med lokale kræfter. Alle er velkomne og vi opfordrer til at man kommer forbi.

Udlejer har henover sommeren malet huset, inkl. Tagterrassen, hvilet betyder at den tidligere serbiske kunst ved scenen nu er malet over. Vi søger Statens Kunstfond om stort maleri på tagterrassen.

Borgerservice: opgaveporteføljen er ændret – så vi ekspederer i alt andet undtaget myndighedsopgaver og fokus er på at få borgerne over på selvbetjeningsmuligheder. Vi  er glade for nyindretningen og medarbejderne betjener borgerservice men har derudover andre opgaver i hele huset.

Mie Just Jensen er nu ansat som digital serviceformidler (hun har tidligere været tilknyttet huset som digitalt tonet kontorelev).

6.  Eventuelt
Der diskuteres bibliotekets fremtid i forhold til at besøgstallene stiger, men udlånstallene falder. Vi oplever en stigende fysisk benyttelse, med fx læseklubber, studerende, daginstitutioner mm. 

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket