Kulkompagni på Frihavn

Et jubilæumsskrift for et selskab er ikke kun en kilde til firmaets historie. I et skrift for Det Dansk Kulkompagni finder du fine fotos, et par ord om Marx og du kan læse om forholdene her i landet undre 1. Verdenskrig.

Få historier om København og livet i byen i din indbakke en gang om måneden.
Tilmeld dig nyhedsbrevet Bag om København.

"Aktieselskabet Det Danske Kulkompagni 1897-1922 : et Jubilæumsskrift" er en omfattende bog på 165 sider. Den er skrevet af dansk nationaløkonom, forfatter og politiker Julius Schovelin (1860-1933).

Det Danske Kulkompagnis anlæg i Københavns Frihavn.

Det danske Kulkompagni blev stiftet den 1. august 1896 som en fortsættelse af J.P. Suhr & Søns Kulforretning. Adm. direktør for det nye selskab blev A. H. Ostenfeld der kom fra J.P. Suhr & Søns Kulforretning og kendte branchen.
Det var en kamp for selskabet af fastholde den gamle kundekreds, men ikke desto mindre lykkedes af i de første 2 driftsår at forsøge salget af kul med 90.000 ton.

Fra det surhske selskab havde Det danske Kulkompagni overtaget en kaj-plads i Københavns indre havn. For at sikre hurtig og daglig ekspedition blev der anlagt et nyt anlæg i Frihavnen med en kajlængde på 650 fod.

1. Verdenskrig

Kapitlet "Under Verdenskatastrofen" beskriver firmaets historie under 1. Verdenskrig, som jo er vilkår kulkompagniet delte med andre importører og eksportører:
"U-Baad-Krigens Virkninger viste sig ogsaa tydeligt i Tallene for Tilførslerne hertil. I 1916 var Danmarks Import fra Storbritannien ca. 2,448,000 Tons Kul, Koks og Briketter, i 1917 sank den ned til en Trediedel, ca. 864,000 Tons, medens Importen fra Tyskland i alt væsentligt holdt sig som i 1916. Naar det med en saa enorm Nedgang i Brændselstilførslerne og under de uhyre Vanskeligheder, som derved taarnede sig op, dog lykkedes at holde Landet frit for ligefrem Kulnød, maa Grunden hertil søges i det gode Samarbejde, som etableredes imellem Regering, Skibsfart og Handel." (side 114)

Marx

At læse bogen er nok kun for de særligt interesserede, men at skimme den og oplevet sproget kan vi alle få noget ud af. Her et eksempel fra bogens indledende kapitler, hvor Marx og marxismen for et par borgerlige ord med på vejen:
"Her skal blot peges paa den socialistiske Arbejderbevægelse, som skabtes af Karl Marx, netop paa Grundlag af den ved Dampmaskinen muliggjorte saakaldte kapitalistiske Industrialisering af Produktionen. Marx’ Tanke var, at en Fortsættelse ad denne Vej med Nødvendighed maatte medføre en stadig større Uddybning af Kløften imellem Arbejdsgiver og Arbejder, og som en naturlig Reaktion til sidst Massernes Omstyrtning af det bestaaende System og Overtagelse af Produktionen.
I de kultiverede, vesteuropæiske Samfund er Marx’ Forudsætninger glippet. Den industrielle Udvikling i disse Lande har i det lange Løb ikke forøget Afstanden imellem Arbejder og Arbejdsgiver, men i den nyeste Periode tværtimod socialt og økonomisk nærmet disse to Faktorer til hinanden. Og derfor har Karl Marx’ Efterfølgere i saadanne Samfund forstandigvis omlagt deres Politik. I det formedelst Czarismens Dødssynder uudviklede Rusland var en Del af de Marx’ske Forudsætninger tilstede, og letsindige og ansvarsløse Fanatikere forsøgte da her at gennemføre de socialistiske Ideer i deres Renhed. Resultatet blev bundløs Fallit og rædselsvækkende Ruin.” (citat side 41-42)

Bogen indeholder gengivelser af malerier, tegninger og fotos fra København. Her nogle eksempler.

Den Suhrske kulplads bag Amalienborg.

Kajgaden ved anlægget i Frihavnen set fra vest.

Kørevej langs bagsiden af siloerne ved Frihavnsanlægget.

Elektrisk svingkran ved Frihavnsanlægget til læsning af kul.

Anlægget i Frihavn.

Kontorbygning i Frihavnen.

Underdirektør Thurøe og noget af kontorpersonalet under den store havnestrjke i foråret 1920.

Elektrisk svingkran på kulpladsen i Frihavnen.

En del af Det Danske Kulpompagnis funktionærer og arbejdere i Frihavn.

Du kan finde flere fotos relateret til Det Danske Kulkompagni på kbhbilleder.dk.

12.10.18