Mindetavle for Peter Norden Sølling

Overgaden oven Vandet 48 E. Tavle for Peter Norden Sølling, 1758-1827, der stiftede Bombebøssen. - Portræt-relief udført af Otto Evens, opsat ca. 1891.

"Peder Norden Sölling / Bombebössens Stift / Sömandens velgiörer"


Tekst på tavlen: "Sølling, Peter Norden, dansk Søofficer, f. i Norge 1. Septbr 1758, d. 27. Febr 1827. Han blev Officer 1776 og avancerede til Kommandør (1812). Allerede som Kadet indtraadte S. i det asiatiske Kompagnis Tjeneste, hvor han tjente sig op til Skibsfører (1790—94). Han lagde sig derpaa efter Studiet af Baadebyggeri, rejste til England og hjemførte herfra Modellen til en søgaaende Lodsbaad, hvilken Type han forbedrede og indførte til Brug i Norge, hvor den gjorde fortrinlig Nytte, og hvormed han sparede mange Menneskeliv. 1806 udnævntes han for en kort Tid til Indrulleringschef i Fredrikshald. 1808—14 førte han Kommandoen over Kystforsvaret fra Østerrisør til Oslo. Efter Norges Adskillelse bosatte han sig i Danmark, hvor han 1817 ansattes som Waterskout i Kbhvn; i denne Stilling forblev han til sin Død. 1819 begyndte S. at agitere for og indsamle Penge til en Stiftelse for gamle, udtjente Søfolk. Stiftelsen fik Navnet »Bombebøssen« (s. d.). S., hvis opofrende Virksomhed, ejendommelige Lune og Sømandsskikkelse havde gjort ham meget populær, er bleven foreviget dels ved en Mindemedaillon paa Bombebøssens Façade, dels ved en af Lodser rejst Mindestøtte ved Farsund i Norge."
(Citat: Salmonsens konversationsleksikon : XXII: Spekulation—Søøre)

Sølling, Peder Norden fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Sølling, Peder Norden, 1758-1827, Søofficer, Søn af Kapitajnlieutenant i Søetaten og Indrulleringschef Peder Norden S.og Ane Cathrine f. Hortulan."

Mindetavler på Christianshavn