Mindetavle for svenske soldater

Fælledvej 4. Mindetavle for svenskere, der blev dræbt under Stormen på København natten mellem 10.-11. februar 1659.

Tekst på tavlen: "Til minde om / Københavns belejring / Under denne ejendom hviler / resterne af de svenske / soldater, der blev dræbt / under stormen på Nørre Vold / den 11. februar 1659"


Karl Gustav-krigene: To krige 1657-1660 mellem Danmark-Norge og Sverige. Krigene endte med at Danmark afgav landskaberne Skåne, Halland og Blekinge til Sverige, og Norge afgav Bohuslän til Sverige.
(Kilde: Karl Gustav-krigene på Wikipedia [da])

Stormen på København 1659 på Wikipedia
Stormen på København den 11. februar 1659  var et slag under Karl Gustav-krigene, mens København var belejret af svenske tropper.

Øernes befolkning under Karl Gustavkrigene af Hans H Fussing fra Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 på Tidsskrift.dk
Vort kendskab til Karl Gustavkrigenes betydning for Danmarks indre forhold er begrænset og ofte baseret paa sagn og spredte oplysninger om lokale forhold. En mere solid og almengyldig viden kan imidlertid skaffes paa en bredere basis.
Saaledes vil en gennemgang av lenenes jordebøger og de jordebøger, der blev indsendt i anledning af forarbejderne til matrikelen av 1664, i al fald for mange egnes vedkommende, kunne give gode oplysninger om ødegaardenes antal efter krigen og ofte ogsaa om aarsagerne til, at de stod øde.