Politik og strategi

Udviklingen og driften af Københavns Bibliotekers bygger bl.a. på en række politikker og strategier, der er drøftet og vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune eller af Folketinget. De politiske rammer fastsætter, hvilke mål og vilkår som Københavns Biblioteker arbejder efter.

Nedenfor er beskrevet forskellige rapporter, som beskriver politikker og strategier for Københavns Biblioteker. Hvis du er interesseret i at modtage en af rapporterne, kan du bestille den her:

Skriv til Københavns Biblioteker og bestil rapport i PDF-format 

Nuværende strategi

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på i løsningen af missionen og kerneydelserne. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne. 


 

Handlingsplanen "LÆS LØS!" beskriver, hvordan Københavns Biblioteker vil nå de målsætninger der er sat i "Biblioteksplanen 2019-2023". 

Diskussionsoplæg til ny strategi

Den nye biblioteksstrategi bygger på rapporten ”Scenarier for den fremtidige kerneopgave”, der diskuterer bibliotekets fremtidige kerneopgave og opstiller tre scenarier til inspiration for udvikling af landets biblioteker.
 

Bibliotekernes funktionsguide

Funktionsguiden er et redskab i arbejdet med at udvikle og sikre fremtidige biblioteksbyggerier i København, så de har de nødvendige og relevante arealer og funktioner, og dermed kan tilbyde de bedste bibliotekstilbud til københavnerne.

Funktionsprogram for Kultur og Læringscentre

København vokser i disse år. Det lægger pres på byens kapacitet og gør det nødvendigt at bygge flere skoler og biblioteker, samt at ny- og samtænke de kommunale funktioner. Kultur- og Læringscentret er en samtænkning af folkeskolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) og folkebiblioteket.

Formålet med Funktionsprogrammet er at sikre, at fremtidens Kultur- og Læringscentre tilbyder de mest optimale rammer og tilbud for københavnske elever og borgere. Funktionsprogrammet udstikker retningen for, hvilke funktioner og arealer, der skal tilgodeses, når der etableres nye Kultur- og Læringscentre. Programmet vil også være anvendeligt, når folkebiblioteker samlokaliseres med eksisterende skoler.
 

Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling

Københavns Biblioteker har – i samarbejde med Holbergskole i København, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne og med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre - udviklet guiden ”Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling”. Guiden skal give inspiration til, hvordan den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser, hvor stor samlingen ideelt set bør være, hvor ofte den bør fornyes og hvordan den kan formidles, så den fremstår attraktiv for eleverne.

Læs rapporten om Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling

Dagsordener og referater fra møder i Kultur- og Fritidsudvalget

Der afholdes møder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hver anden uge. Det er dog ikke hver gang, at Københavns Biblioteker er med på dagsordenen.

Referaterne for møder i Kultur og Fritidsudvalget på kk.dk

Inspiration til læsning

Undersøgelse af københavnernes forhold til læsning og inspiration

Københavns Biblioteker har gennem interviews med københavnske læsere undersøgt, hvad læsning betyder i hverdagen, samt hvor og hvordan de finder inspiration til deres næste bog. Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret i rapporten ”Inspiration til læsning”. Undersøgelsen bidrager med ny viden om, hvordan bibliotekerne kan udvikle arbejdet med litteraturformidling for at inspirere københavnerne til mere læsning.

Læs rapporten om inspiration til læsning