Da København brændte

16.03.19
Litteratur om branden i København 1795.

Det er forholdsvist simpelt at finde litteratur om Københavns brand 1728. Om ikke andet er der Kåre Laurings udmærkede bog Byen brænder : Københavns brand 1728 (Gyldendal, 2003. 135 sider).

Det er lidt vanskeligere med branden i 1795. Rådhusbiblioteket får ind i mellem spørgsmål om litteratur om denne branden.

Branden startede fredag d. 5. juni på Holmens tømmer- og kuloplag, kaldet Dellehave. Af frygt fra tyveri, var brandhanerne fjernet og da det civile brandværn ankom, spærrede Holmens folk for adgang.

Fra Gammelholm bredte ilden sig over Holmens Kanal til kvarteret omkring Sankt Nicolai Kirke og videre til Gammel Strand og kvarteret omkring Nytorv.

Branden døde først ud om eftermiddagen d. 7. juni. 909 huse var brændt ned mens 74 var delvis skadet. Næste 6.000 mennesker blev hjemløse. En del af de husvilde rykkede ind i ruinerne af Christiansborg Slot der var brændt ned i 1794.

Branden havde mange konsekvenser, bl.a. at Højbro Plads blev anlagt, da det gamle tætte kvarter om Lille Færgestræde forsvandt, og ikke så få snævre gader blev udvidet.
Desuden flyttede Hotel d'Angleterre fra Vingårdstræde til Grams Gård på Kongens Nytorv.

Kilde: Kjøbenhavns Brandforsikrings billedsamling
Egmont H. Petersen. 56 sider.

Herunder er en liste med bøger, pjecer og småtekster om branden. Listen er ikke en fuldstændig, men dog ret omfangsrig.

Bøger

Beschreibung der groszen Feuersbrunst in Kopenhagen, zwischen d. 5. und 7. Junii 1795, von einem unpartheiischen Augenzeugen. 1795. 16 sider.

Betragtninger over Kiøbenhavns ulykkelige Ildebrand d. 5., 6. og 7. Junii 1795, tilligemed dens Gang og Fart og vore Brand-Anstalters Uformuenhed etc. 1795. 24 sider.

Branden i Kiøbenhavn d: 5. 6. og 7. Juni 1795. Richard Levin, 1977. 28, IV, III sider.

Burde de Foranstaltninger, hvormed Fjerde Friderich reddede Hovedstadens Indvaanere fra Undergang efter Ildsvaaden 1728, ikke for endeel anvendes i nærværende Tid? 1795. 16 sider.

Der Brand in Kopenhagen den 5, 6, und 7ten Junij, 1795 af G.L. Lahde. 179?. IV, 27 sider.

Efterretning om den store Ildebrand, som rammede Kiøbenhavn den 5, 6 og 7 Junii indeværende Aar, tilligemed adskillige Betragtninger over Slutnings- og Rednings Anstalterne etc. Malling, 1795. 16 sider.

Et Forslag, hvorledes man kunde bidrage til at hjelpe de Brandlidte. 1795. 16 sider.

Et kraftigt Document med fornøden Oplysning [om misbrug af de brandlidte]. Kbh., 1795. <48 sider.

Et par Ord om den forskrækkelige Ildebrand som Fredag Eftermiddag den 5te Junii 1795, udbrød paa gammel Holm, i den saakaldte Dellehauge, og det saa pludselig og hæftig, at den paa 2 Dage fortærede den fierde Part af Kjøbenhavn. L.R. Svares Enke, 1795. 8 sider.

Forslag til Regjeringen og Folket i Anledning af den store Ildebrand af M. C. Bruun. L.A. Svares Enke, 1795. 16 sider.

Frimodig Opfordring til Over-Ejendoms-Retten, at den vilde sætte Grændser for den overhaandtagende gevinstsyge Ejendoms-Ret. 1795. 16 sider.

General Fordeling og Designation over Kiöbenhavns Brandforsikkrings Annuitets Beviser under kongeligt Garantie som i Fölge den kongelige Anordning af 17 Julii 1795 etc. Möller, 1796. 51 sider.

Genopbygningen af København efter branden i 1795 af Kirsten-Elizabeth Jessen. Arkitekten, 1958. 71 sider.

"Gode Borgeres ædle Handlinger" af G. H. Lund. Sebastian Popp, 1795-1798.
bind 1 - bind 2 - bind 3 - bind 4 - bind 5

Kgl. Indbydelse til frivillige Gaver, for at understøtte de fattige Brandlidte i Kiøbenhavn. Friderichsberg 1. Jul. 1795. Jul., 1795.

Kjøbenhavns Brandforsikrings billedsamling. Egmont H. Petersen, 19--. 56 sider.

Klagesang over den paa Gammel Holm i Kiøbenhavn den 5te Junii 1795, opkomne ulykkelige Ildebran etc. Joh. Rud. Thiele, 1795. 7 sider.

Kort Beskrivelse over den sørgelige Ildebrand, som skeede i Kjøbenhavn d. 5. og 6. Junii 1795, tilligemed en Klage-Sang i samme Anledning. Haderslev. 1795. 8 sider.

Rygtet som en Opfordring til Brand-Majoren og den offentlige Brandanstalts Bestyrere at de ikke have forsømt deres Pligt ved den for Stadens saa ulykkelige og ødeleggende Ildebrand. Paul Hermann Höecke. 1795. 8 sider.

Til Kongen, Kronprindsen og andre hæderlige Dannemænd, angaaende Midlerne til at redde de Brandlidte og flere af Kjøbenhavns Indvaanere fra total Ødelæggelse. Kbh., 1795. 15 sider.

Udførlig Beretning om den Plan der blev lagt og udført i Anledning af den store Ildebrand i Kiøbenhavn 1795 etc. af J. H. Rawert. Joh. Fred. Schultz, 1800. 188 sider.

Udførlig Efterretning om de vigtige og mærkværdige Handlinger som have tildraget sig ved og efter den store Ildsvaade fra 5te til 7de Junii ligesom og om Regieringens og private Mænds Indretninger og Foranstaltninger ved samme. M. Seest, 1795. 16 sider.

Udskrift af alt hvad betreffende Ildebranden den 5 til 7 Junii 1795 af Stadens Brandforsikringskasses Directeurer og Deliberatiions-Committerede er forhandlet og med den konglige Commission angaaende Finantserne m.v. ventileret, til Efterretning for den til 1 Julii næstkommende berammede Generalforsamling. Schultz, 1795. 40 sider.

Uædle Handlinger udøvede i Anledning af Ildebranden den 5te Juni 1795 af G. H. Lund. 1795. 378 sider.

Velmeente Forslag til de brandlidte Borgeres Bedste, til Hovedstadens Forskiønnelse, til det Almindeliges Vel af Georg Henr. Lund. 1795. 71 sider.

Vigtige Sandheder til nøiere Eftertanke for Kiøbenhavns Indvaanere i Anledning af den gruesomme Ildebrand, som ødelagde en Fierdepart af Staden. 1795. 20 sider.

Skraveringen viser de dele af byen som brændte i 1795.

Småtekster & artikler

I Fra det gamle København af Jørgen Larsen er der et par sider (Katastrofen, der ikke kunne ske. Side 29-31).

"Det brænder igen" (Side 260-265) kan læses i Københavns historie : 1728-1830 : storhandelens by. Gyldendal, 1981. 364 sider.

Mere findes i Erindringer af K. L. Rahbek (Københavns brand. Side 32-44).

I København som kulturby er der også lidt. (Slottet brandte i 1794 og en god part af byen i 1795. Side 12-19).

Se også side 17-22 i En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816 af Marcus Christian Bech. Gyldendal, 1910. 223 sider.

Rasmus Nyerup skriver om branden i Kjøbenhavns Beskrivelse (Side 196-207) Schultz, 1800.

Jacob Gude skriver noget (Side 129-146) i han En kjøbenhavnsk Embedsmand : optegnelser 1754-1810.

I Borger-Vennen 1795 (Side 195-202) findes teksten: "Nogle Betragtninger i Anledning af Kiøbenhavns Ildebrand ".
I samme tidsskrift (Side 235-239) findes "Forandring med Kiøbenhavns Gader i Anledning af Ildebranden".

I Physicalsk, oeconomisk og medicochirurgisk Bibliothek 1797 (bd. 11, side 23-28) har K. H. Seidelin skrevet "Noget i Anledning af Kjøbenhavns opbygning".

I Historiske meddelelser om København 1911-12 (bd. 3, side 416) findes teksten "Husvilde efter Byens Brand 1795".

I tidsskriftet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1804 (bd. 2, side 847-852) findes teksten "Kjøbenhavns sidste store Ildebrand".

Branden er desuden omtalt i bogen Brandmanden i Fortid og Nutid af Akilles Jensen og Einer Rasmussen. Andreassens Bogtrykkeri, 1948. (Side 23-24)

På Internettet

Københavns brand 1795 på Wikipedia
"Københavns brand 1795 begyndte fredag den 5. juni 1795 ved 15-tiden ved flådens gamle leje sydøst for Kongens Nytorv på Gammelholm i flådens lager for kul og tømmer, det såkaldte Dellehave."

Københavns brande på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Københavns brande, brande i 1728 og 1795, der ødelagde store dele af byen."

Tags
Spørg biblioteket