Personoplysninger - GDPR

Hvad opbevarer vi om dig?

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Databeskyttelsesforordningen er skærpet, og derfor skal vi informere dig om Københavns Kommunes Bibliotekers behandling af personoplysninger.

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed. I den forbindelse behandler vi i Københavns Kommunes Biblioteker personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Det sker i forbindelse med en række services som fx selvbetjeningsløsninger, vores hjemmeside www.bibliotek.kk.dk og app ’Biblioteket’ samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navne
  • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse
  • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister – herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere dine lån og reserveringer samt give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i Københavns Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymisere ved evt. offentliggørelse.

Når du benytter Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside bibliotek.kk.dk indsamler vi oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner på www.bibliotek.kk.dk, du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser og forbedringer.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Københavns Kommunes Biblioteker og benytte bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, bibliotek.kk.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-ressourcer. Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og e-mail til Københavns Kommunes Biblioteker. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse. Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside bibliotek.kk.dk – fx huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere jeg følger, søgninger mm.) samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger på bibliotek.kk.dk. Hvis du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede men i stedet mere generelle anbefalinger fra biblioteket.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning og oplysninger til Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med bestilling af digitale tidsskriftartikler. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.    

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via Københavns Kommunes hjemmeside  www.kk.dk

Indsigtsret  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Søg indsigt i kommunens registre

Du har ret til at få oplyst, om Københavns Kommune behandler oplysninger om dig. Det kan du gøre via denne side

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

FAQ
Spørg biblioteket