Behandling af personoplysninger

Sådan behandler Københavns Biblioteker dine personoplysninger.

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed. Derfor behandler vi i Københavns Kommunes Biblioteker personoplysninger om dig som bruger af biblioteket.

Sådan bruger vi personoplysninger

Icon Description

Vi behandler dine personoplysningerne for at:

  • Administrere dine lån og reserveringer
  • Give dig adgang til bibliotekets e-materialer 
  • Sende dig information om aflevering og reserveringer
  • Give dig adgang til at benytte biblioteket uden for normal åbningstid
  • Sende dig servicemeddelser ved ændret biblioteksservice

Oplysningerne bliver også anvendt i Københavns Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret ved evt. offentliggørelse.

Retsgrundlaget for vores måde at behandle personoplysninger på er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den handler om det, der er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget er også artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Icon Description

Vi behandler personoplysningerne for at:

  • Administrere dine lån og reserveringer
  • Give dig adgang til bibliotekets e-materialer 
  • Sende dig information om aflevering og reserveringer
  • Give dig adgang til at benytte biblioteket uden for normal åbningstid
  • Sende dig servicemeddelser ved ændret biblioteksservice.

Oplysningerne bliver også anvendt i Københavns Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret ved evt. offentliggørelse.

Hvad er frivilligt?

Icon Description

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Københavns Kommunes Biblioteker og benytte bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, bibliotek.kk.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-materialer. Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefon og mail til Københavns Kommunes Biblioteker. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefon eller mail, kan biblioteket ikke kontakte dig med påmindelser om at aflevere, afhente reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse. 

Opbevaring og videregivelse

Icon Description

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.    

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket eller ikke har været aktiv i et år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år. Oplysninger omkring betaling af mellemværender, herunder mellemværender sendt til Gældsstyrelsen, vil i henhold til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, Social- og Indenrigsministeriet, blive opbevaret i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation.  De 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor kravet er indfriet eller på anden måde nedbragt til en saldo på kr. 0,00.

Samtykke til spørgeskemaundersøgelser

Icon Description

Det er Københavns Kommune, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Hjemlen til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. At du trækker dit samtykke tilbage, vil dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, som foretages inden tilbagetrækningen af samtykket.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direke: 

Find kontaktoplysninger på kk.dk vedrørende spørgsmål om persondata

Dine rettigheder

Icon Description

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk:

Find kontaktoplysninger på kk.dk vedrørende spørgsmål om persondata

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Søg indsigt i kommunens registre: Du har ret til at få oplyst, om Københavns Kommune behandler oplysninger om dig. Du finder linket i menuen til højre.

Sletning af brugerprofil

Icon Description

Du kan få slettet din brugerprofil/lånerkonto i systemet, så længe du ikke har nogle udlån eller eventuelle gebyrer og erstatninger som ikke er betalt. Hvis du ønsker at få din brugerprofil/lånerkonto slettet, skal du møde op på biblioteket i den betjente åbningstid med billed-id og henvende dig til bibliotekets personale.

Inaktive lånere får automatisk deres brugerprofil/lånerkonto slettet efter to år.

Klagemuligheder

Icon Description

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på.

Kontakt Datatilsynet på datatilsynet.dk

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Den dataansvarlige er Københavns Kommunes Biblioteker, Krystalgade 15, 1172 København K, som kan kontaktes på tlf. 33 66 30 00 eller mail bibliotek@kk.dk.

Har du spørgsmål i forbindelse med Københavns Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Københavns Kommunes databeskyttelsesrådgiver på tlf. 71 74 54 54 eller mail dpo@kk.dk.