Arbejdsløshed

30.01.14
Danmark var neutral under 1. Verdenskrig og var derfor ikke involveret i krigshandlingerne. Selv om landet ikke var krigsførende fik krigen afgørende indflydelse på Danmark og danskernes hverdag. Under krigen led industrien af mangel på råvarer. Arbejderklassen blev ramt af øget arbejdsløshed og varemangel. Nedenfor er et citat fra bogen "Københavns Kommune i Aarene 1914-1921".

"Krigens øjeblikkelige Indvirkning paa Erhvervslivet gav sig hurtigt Udslag i en pludselig og stærkt stigende Arbejdsløshed. Medens Arbejdsløshedsprocenten for samtlige Fag i Hovedstaden i Juli 1914 var 4,6 steg den i August og følgende Maaneder til 12,1; 12,5 og 11,7 mod 5,0; 5,3 og 6,2 i de samme Maaneder i 1913. Særlig haardt ramtes Fag som Chokolade- og Sukkervareindustrien, Tekstilindustrien, Bogbinder- og Bogtrykfagene og andre Fag, hvor en Indskrænkning i Forbruget - delvis et Luksusforbrug - hurtigt kan iværksættes og hurtigt virker tilbage paa Produktionen. Dertil kom ogsaa en hurtigt indtrædende midlertidig Mangel paa visse Raavarer.
Som et Forsøg paa at dæmme op for denne uheldige Udvikling, vedtog Industriraadet at opfordre til at holde det størst mulige Antal Arbejdere og Funktionærer beskæftiget længst muligt, som om det kun kunde gennemføres ved Ofre fra Virksomhedernes Side."
(citat: Københavns Kommune i Aarene 1914-1921 af K. Vedel-Petersen. Engelsen & Schrøder, 1931. Side 263.)

Københavns Kommune i Aarene 1914-1921 er en grundig gennemgang af Københavns Kommunes historie under 1. Verdenskrig. Hovedvægten er lagt på kommunes historie, sat ind i en sammenhæng med det øvrige danske samfunds forhold.
De overordnet kapitler i bogen er:
Aarene 1914-21
Kommunalbestyrelsen
Vareforsyning og Prisreguleringen
Dyrtidslovgivningen
Bolig- og Huslejeforhold
Arbejdsmarkedet
Københavns Kommune. Forsørgelsesvæsen
Kommunale Virksomheder og Institutioner
Kommunens Finanser
Politiske Forhold
Borgmester J. Jensen
Københavns Havn

Værket er forsynet med bilag og et sagregister.

Se også temaerne:
Den store krig 1914-18
København under 1. Verdenskrig

Materialer om den 1. Verdenskrig via bibliotek.kk.dk

for at skrive en kommentar.
Materialer