Årsmøde i Brugerrådet ved Solvang Bibliotek - d. 20.10.20

10.11.20
Læs om Brugerrådets årsmøde og beretning - og perspektiverne for fremtidens Solvang Bibliotek.

Da bibliotekets aktiviteter i den kommende tid vil være præget af coronasituationen samt den planlagte renovering og ombygning af Solvang Bibliotek, besluttede årsmødet, at Sara Fiil, Hanne Iversen, Nega Beraki og Marianne Tvarnø fortsætter som medlemmer (og suppleant), indtil en ny bestyrelse kan vælges ved næste årsmøde i 2021. Ulla Støvelbæk fortsætter arbejdet med pladslauget, men genopstillede ikke til bestyrelsen. Leif Hermann genopstillede ikke. 
Den planlagte renovering og ombygning ventes at starte omkring april 2021 - endelig afklaring afventer.

Referat af årsmøde i brugerrådet ved Solvang Bibliotek tirsdag den 20. oktober 2020 

 1. Valg af dirigent og referent 
  Kirsten Sass Egebo valgtes som dirigent. Leif Hermann som referent. 
   
 2. Beretning 
  Den skriftlige beretning var omdelt og blev uddybet mundtligt af formanden, der overlod ordet til Kirsten Egebo med henblik på en nærmere redegørelse for konkretiseringen af kommunens nye biblioteksplan samt for fremdriften i planerne om bibliotekets ombygning. Kirsten Egebo oplyste, at coronaepidemien havde betydet ændrede åbningstider. De almindelige åbningstider er endnu ikke på plads. En egentlig konkretisering af biblioteksplanen var endnu ikke på plads. Der er dog offentliggjort udspillet ”Læs løs”, som dog mest må karakteriseres som en overordnet vision for realiseringen af planens hovedfokusområder: Det fysiske bibliotek, Det digitale bibliotek, Litteratur og læsning samt Børn og unge. Det digitale fokus forventes at blive et landsdækkende projekt. Nyindretningen af bibliotekslokalerne for ventes at gå i gang i løbet af sommeren 2021 med afslutning af byggeriet i december 2021. 
  Ulla Støvelbæk redegjorde for aktiviteterne i brugerrådets pladslaug og oplyste, at partnerskabets projekt med møblering af kulturpladsen er i gang med inddragelse af unge fra ungdomsklubben Joker. Det er senere oplyst, at præsentationen af projektet finder sted tirsdag d 10. november kl. 16.30 i Joker, Remisevej 8. 
  Beretningen blev taget til efterretning. 

 3. Valg 
  Der vælges mindst 5 repræsentanter herunder formand, næstformand og diverse repræsentative poster. 
  Repræsentanterne vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted. 
  Derudover vælges min. 2 suppleanter. 
  Da bibliotekets aktiviteter i den kommende tid vil være præget af coronasituationen samt ombygningen besluttedes det, at Sara Fiil, Hanne Iversen, Nega Beraki og Marianne Tvarnø fortsætter som medlemmer (suppleant), indtil en ny bestyrelse kan vælges ved næste årsmøde i 2021. Ulla Støvelbæk fortsætter arbejdet med pladslauget, men genopstillede ikke til bestyrelsen. Leif Hermann genopstillede ikke.

 4. Fremtidige aktiviteter – medlemsdebat 
  Der henvises til pkt. b. 

 5. Eventuelt 
  Intet. 

---

Leif Hermanns beretning som formand for Brugerrådet:

Beretning til årsmødet i brugerrådet ved Solvang Bibliotek tirsdag den 20.10 2020 kl. 15.00. 

Brugerrådet har i den forløbne periode siden sidste årsmøde ikke afholdt samlede brugerrådsmøder, men deltaget i bl.a. et offentligt møde om Københavns Kommunes nye biblioteksstrategi, der var i offentlig høring i sommeren 2019. Biblioteksstrategioplægget indeholdt fire fokusområder, som vil blive prioriteret særligt højt i de kommende år.  

Områderne er Det fysiske bibliotek, Det digitale bibliotek, Litteratur og læsning samt Børn og unge. Den nye plan er vedtaget efter behandling af mange høringssvar. Jeg vil bede Kirsten Egebo om nærmere at gøre rede for, hvorledes fokusområderne implementeres her på biblioteket. 

Planerne for bibliotekets ombygning har ligget stille i længere tid. Det ser nu ud til, at der atter er ved at komme skred i tingene efter et møde den 10. juni. 

Derudover har vi navnlig interesseret os for pladsen mellem skolen, biblioteket og kirken. Pladsen er i projektet om ombygning af selve bibliotekslokalerne benævnt kulturpladsen. Med henblik på en sammenhængende udnyttelse af pladsen¸ således at den i højere grad end nu udtrykker sammenhængen mellem de tre institutioner, der omkranser området og samtidig skaber en god overgang mellem renoveringen af boligområdet med en ny plads har brugerrådets pladslaug søgt en konkretisering af mulighederne for at udnytte dette byrum mere brugervenligt. Vi påviste ved et vellykket arrangement i 2018, at pladsen kunne udnyttes som mødested med forskellige aktiviteter med deltagelse f både børn og voksne. Senest har vi fået meddelelse fra boligforeningen 3B-KAB om, at det er aftalt, at der opsættes et midlertidigt møblement på pladsen. Koordineringen af arbejdet med bibliotekets ombygning og en renovation af kulturpladsen er i nogen grad vanskeliggjort af, at der er to af kommunens forvaltninger involveret. 

Da jeg ikke genopstiller til valget af nyt brugerråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne og ikke mindst næstformanden for en solid indsats. Og ikke mindst skal min tak også gå til bibliotekets personale, der har ydet god støtte til rådets arbejde undertiden under vanskelige omstændigheder ikke mindst i den langtrukne realisering af ombygningsplanerne. 

Leif Hermann