En blind pige og en blind dreng

Skulpturer: Peter Støhrmann Daniel udførte skulpturerne "Den blinde pige" og "Den blinde dreng" til Det kongelige Blindeinstituts bygningen på Østerbro.

Fra 1811 til 1858 blev Det kongelige Blindeinstitut drevet af Selskabet Kjæden. I 1858 flyttede Det kongelige Blindeinstitut ind i sit nye domicil på Østerbro og staten overtog driften af instituttet.

Det kongelige Blindeinstituts bygning på Kastelsvej er tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl (1827-1908) i venetiansk renæssancestil. Selskabet Kjæden bidrog med 70.000 Rdlr til opførelsen af bygningen og 5.400 Rdlr til inventar.

"Den 5te November 1858 foregik Instituttets højtidelige Indvielse i Overværelse af Hans Majestæt Kong Frederik d. 7de, de kongelige Prinser, Ministrene og andre af Landets mest fremragende Mænd. Blandt de Indbudne vare ogsaa Kjædeselskabets mandlige Medlemmer."
(citat: Det kongelige Blindeinstituts Historie)

Bygningerne blev fredet i 1977 og anvendes i dag af Københavns Kommunes institution Den Ambulante Børneterapi.

Skulpturerne

Ved hovedindgangen ses Peter Støhrmann Daniel (1821-1901) to skulpturer. En pige der læser blindeskrift (følesans) og en dreng der spiller harpe (hørelsen). Skulpturerne repræsenterende de sanser blinde har i behold.

Skulptur af blind pige der med fingrene læser i en bog
"Den blinde pige". Skulptur af Peter Støhrmann Daniel.
 

Per Støhrmann Daniel blev uddannet på Kunstakademiet under Herman Bissen.
Det var selskabet Kjæden der i 1863 betale for de to skulpturer, da selskabet "bevilligede 650 Rdlr. til Anskaffelse af de to foran Hovedfacaden anbragte, i Zink støbte, allegoriske Figurer (af Billedhugger Daniel og Zinkstøber Rasmussen), af hvilke den ene forestiller Hørelsen (en blind Dreng, der lytter til sin egen Musik), den anden Fingerfølelsen (en blind Pige, der læser i en Bog med ophøjet Tryk), — altsaa de to Sanser, der nærmest ere kaldede til at erstatte det manglende Syn.” (citat: Det kongelige Blindeinstituts Historie).

Blind dreng der spiller harpe
"Den blinde dreng". Skulptur af Peter Støhrmann Daniel.

Livet på Det kongelige Blindeinstitut

Fotos hente i bogen Det kongelige Blindeinstituts Historie.

Sort hvid foto af en flot piger der sidder på bænke ved border.
Pigernes arbejdsværelse.


"I Syning ere Pigerne delte i forskellige Hold efter deres Duelighed; nogle af dem sy paa Maskine (medens de øvrige strikke)."
(citat: Det kongelige Blindeinstituts Historie)

Arbejdsrum med siddende elever og en underviser
Skomagerværksted.

Gymnaster, hvoraf nogle står i en menneskelige pyramide
Gymnastiksalen.


"I Gymnastik og Dans underviser Gymnastiklærer Otterstrøm baade Piger og Drenge. I Pigernes Timer er en Lærerinde tilstede."
(citat: Det kongelige Blindeinstituts Historie)

Undervisningslokale med børn på rad og række. Drenge og piger hvert for sig.
Syngeværelset.
 

Johannes Moldenhawer

Johannes Moldenhawer (1829-1908), der har skrevet nedenstående bogen om Det kongelige Blindeinstituts Historie, blevet ansat som forstander og førstelærer 1. august 1858 for det nye blindeinstitut.

Det kongelige Blindeinstitut åbnede officielt 5. november samme år.

17.02.21