Hvornår blev København hovedstad

02.02.10
En dag blev jeg spurgt: "Hvornår blev København hovedstad?" Det var da et godt spørgsmål, som det er svært at komme med et konkret svar på.

I bogen København af Nils Aage Jensen (Gyldendal, 2005) står der:

"I 1443 gjorde en ny konge, Christoffer af Bayern, København til sin særlige hjemby. Borgen på Tyveholmen blev et kongeligt slot. Fra da af hed øen Slotsholmen. Og det hedder den også i dag, hvor Christiansborg ligger oven på ruinerne af Absalons første borg på stedet. Da kongen slog sig ned her, kunne man begynde at tale om, at København var rigets hovedstad." (side 17)

I Politiken bog om København af Claus Hagen Petersen (Politiken, 2005) udlægges det lidt anderledes:

"Her tog Erik af Pommern fast ophold omkring 1420, og byen blev efterhånden opfattet som landets vigtigste i såvel økonomisk som politisk og militær sammenhæng..." (side 4)

I Københavns historie : -1600 : Bind 1 (Gyldendal, 1980) står der:

"En ellers ukendt græker, Laskarios Kananos, berejste Østersølandene o. 1440 og efterlod en summarisk beskrivelse af folk og lande. I Norge hedder den største by Bergen, og har kan man handle med varer uden at have penge. Hovedstaden i Sverige hedder Stokolmo, og her slår man sølvmønt. Begge disse riger styres af kongen af Datin, hvis residensstad hedder Kupanave. Hvilken udlænding har nogen sinde formået at udtale byens navn korrekt?

Det er karakteristisk, at en græker var i stand til at udpege hovedstæder i lande, der ingen egentlig hovedstad havde, for netop Konstantinopel var i enhver henseende en hovedstad. Men København? Erik af Pommern og hans efterfølgere boede mere i København end i nogen anden by; men kongernes omflakkende tilværelse fortsatte længe endnu, og hvor kongen var, dér var regeringen. Kirkeligt var København slet ikke noget centrum, for ærkebispesædet hørte hjemme i Lund, og byen rummede kun få institutioner. Der var intet universitet, ingen egentlig flådehavn, ingen centralforvaltning, og da man nytårsdag 1443 under stor pragt kronede Christoffer af Bayern til dansk konge, foregik det i Ribe." (side 131)

Ingen af ovennævnte forfattere sætter dato eller år på hvornår København bliver hovedstad. Som jeg læser det, er det en proces hvor magten over tide centreres. Og det er da også det Steen Eiler Rasmussen skriver i København : Et bysamfunds særpræg og udvikling gennem tiderne (Gad, 1969):

"Først ind i det femtende aarhundrede gik København endelig over til at blive Kongens. Man kan ikke bestemt sige hvilket aar København blev rigets Hovedstad. Det skete lidt efter lidt.
I moddelalderen havde kongerne nemlig ikke nogen fast residens men var bestandig paa rejse rundt i landet med hele hoffet, kansleren og rentemesteren.
Men efterhaanden blev København dog kongens foretrukne residens og blev regnet for hovedstad." (side 50-51)

Salmonsens konversationsleksikon : Kirk - Kvad : Bind 14 (Schultz, 1923) kommer dog med en dato, men det vil være noget af en tilnærmelse at bruge den som det tidspunkt for hvornår København blev hovedstad:

"28. Oktbr 1422 udstedte Erik af Pommern sine Privilegier for K., som fra nu af udviklede sig til at blive Rigets Midtpunkt - hertil bidrog især, at den fra nu af blev Station for Rigets Flaade — og senere hen Regeringens Sæde. 1427 og 1428 forsøgte Lubeckerne atter at gøre det af med den frygtede Medbejler ved Sundet, men blev afviste og led et stort Nederlag." (side 70)

Københavns Segl fra 1296

Efter lidt grundigere eftersøgning, viser det sig, at der i Historiske Afhandlinger : Bind 1 af Kristian Erslev (Hagerup, 1937) er en artikel om spørgsmålet: Naar blev København Danmarks Hovedstad? (side 135-144). Her gør forfatteren op med tidligere opfattelse af at Roskilde ophørte med at være residens- og hovedstad, og at København blev residens- og hovedstade under Christoffer af Bayern. Kristian Erslev:

"Ingen gammel Krønike siger: "1443 flyttede Kongen Residensen fra Roskilde til København"; intet samtidigt Dokument fortæller aabent: "paa den Tid brændte Kongeborgen i Roskilde" eller: "i det Aar tog Kristoffer Bolig på Københavns Slot." (side 137)

Og længere henne i teksten:

"Naar jeg da ønsker Aaret 1416 sat ind i Københavns Hisstorie paa den Plads, som 1443 med Urette har indtaget skulde jeg dog meget frabede, at man vil udtrykke det saaledes, at "1416 gjorde Erik af Pommern København til sin Residens- og Hovedstad". Hvorvel dette vilde være adskilligt nærmere Sandheden, end hvad man tidligere har sagt, saa vilde det dog ingenlunde være korrekt. Vi kommer derved til den sidste store Grundfejl i den gængse Opfattelse.
"Før København var Roskilde Danmarks Hovedstad, før Roskilde det gamle Lejre" det er Grundtanken i den gamle Opfattelse. Fra det sagnrige Lejre, hvor Hedenskabets Konger havde boet, flyttede den kristne Danekonge til Roskilde, Middelaldersbyen med dens Snese af Kirker og Klostre, og da Nytiden nærmere sig, drog Kongen videre til Handelsbyen ved Øresundet. Det er det retlinjede og storslaaet simple i denne Opfattelse, der skaffede den saa vid en Udbredelse, men den beror i Virkeligheden paa en stor Misforstaaelse. Det er ganske vildledende for Middelalderens Vedkommende at tale om en "kongelig Residensstad" eller en "Rigets Hovedstad"; det er en Indsmuglen af moderne Begreber i en Tid, hvor de ikke passer." (side 141)

Og endeligt skriver Kristian Erslev:

"Hvad der foregik i Aaret 1416, var da vel i sig selv kun dette, at Kronen erhvervede et nyt Slot og en ny Stad til de mange, der havde i Forvejen, men dette Ejerskifte banede dog hurtig Vejen for det for Danmark saa nye Faktum, at Riget fik en stedligt Centrum, en Hovedstad. Det skete ikke ved en bestemt Regeringsforanstaltning; det udvikledes naturligt og hurtig gennem Tiden, og i Aarhundredet efter blev det klart for alle, at Rigets Skæbne stod og faldt med København." (side 143-144)

Artiklen Naar blev København Danmarks Hovedstad? blev første gang trykt i tidsskriftet Tilskueren. 1889, april. 6. årgang. Side 311-320.