Uddannelse gør fri

Da kampsignaler for kvinders ligestilling lød over landet, tog Dansk Kvindesamfund initiativ til en tegneskole for kvinder. Kvinderne skulle sættes i stand til at tjene til livets ophold - ifald den rette bejler aldrig indfandt sig.

Tegneskolen for Kvinder blev stiftet i 1876 af Dansk Kvindesamfund. Skolen åbnede 4. januar med 6 elever. Skolen startede i lokaler i Industriforeningensbygningen, hvor der var velvilje for den nye håndværkerskole. Charlotte Klein blev skolens første forstander. Da økonomien var stram, arbejdede hun de første år uden vederlag.

Avisannonce for Tegneskolen for kvinder fra 1875
Annonce fra "Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger", 10. december 1875.


"Det var paa de Tider, da de første Kampsignaler for Kvindens Ligestilling lød over Landet, paa de Tider, da man havde faaet Øjnene op for, hvor lidt Loven skiftede Vind og Sol lige mellem Mand og Kvinde, og hvor uheldigt en Kvinde, der skulde klare sig selv, var stillet."
(citat: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1926).

Tegning og maling efter levende model. Tegneskolen for kvinder, 1881. Foto: Vilhelm Klein/Danmarks Kunstbibliotek.
 

Tegneskolen lærte kvinder kunsthåndværk og grafiske fag. Da kvinder i slutningen af 1800-tallet ikke kunne søge ind på tekniske skoler, kunne de her få en uddannelse.

Fra 1877 blev skolen en selvstændig Institution og i 1880-81 opførte skolen egne bygninger på Vester Boulevard. Her havde skolen til huse frem til 1967, hvor den blev sammenlagt med Kunsthåndværkerskolen som Skolen for Brugskunst (idag: Danmarks Designskole).

Modellering, ciselering, gravering. Tegneskolen for kvinder, 1881. Foto: Vilhelm Klein/Danmarks Kunstbibliotek.
 

"Den 14. September 1881 aabnedes Skolen i sine egne ny Lokaler ved en lille Højtidelighed, hvortil var indbudt Repræsentanter for de Institutioner, som støttede Skolen, Eleverne og deres Forældre, samt Lærerne og deres Hustruer. Der var Tale og Sang, og bagefter blev der budt Forfriskninger under hyggeligt Samvær."
(citat: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1926).

"Den højtidelige Indvielse af denne Skoles nye Bygninger fandt Sted igaar Middags i det store Atelierlokale paa tredie Sal, der var festlig smykket med Skolens Gibsstøbninger af Statuer og Buster saavelsom med Vinløv. Her havde der samlet sig c. 200 indbudte Gjæster, blandt hvilke saas Borgmester Hansen, Grosserersocietetets Formand, Etatsraad Melchior, Tømmermester Kayer, Skolens Bestyrelse og Lærerpersonale, Eleverne osv."
(citat: Tegneskole for Kvinder i : Dagbladet (København), s. 2. 15 september 1881).

Dansk Kvindesamfund arbejdede for at få kvinder optaget på Kunstakademiet og i 1888 fik skolens elever dimissionsret til Kunstakademiet. I den forbindelse ændrede skolen navn fra "Tegneskole for Kvinder" til "Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder".

Skolens bibliotek. Tegneskolen for kvinder, 1881. Foto: Vilhelm Klein/Danmarks Kunstbibliotek.
 

"En ung Pige fra et Embedsmandshjem havde efter nogen Tids Tegneuddannelse forlovet sig med en ung Embedsmand af ligestillet Familie. Hun vilde fortsætte sin Tegning en kort Tid endnu inden sit Ægteskab og, skønt hun egentlig ikke var saavidt, at hun normalt vilde være antaget i Modelklassen, mente man dog undtagelsesvis at kunne give hende Adgang dertil, da hun jo ikke skulde studere fagmæssigt. Hun tegnede imidlertid kun Hovedet af den for Klassen siddende Model. Derved undgik hun at forarge sine tilkommende Svigerforældre, som ikke fandt Studier efter nøgen Model passende for unge Piger."
(citat: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1926).

Tegneskolen for kvinder. Vestre Boulevard 10. Gengivet fra bogen Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1926.
 

Bygningen er i dag fredet. Byggeår: 1880-81. Arkitekt: Vilhelm Klein.

Vestre Boulevard 10, i dag: H. C. Andersens Boulevard 10. Foto: Sune Hundebøll, 2019.
 

Dansk Kvindebiografisk Leksikon: Charlotte Klein
Kulturarv: Tegneskolen for kvinder

Tegneskolen for kvinder. H. C. Andersens Boulevard 10
28.01.19