Mindetavle for Georg Carstensen

Gammel Strand 40. Tavle for Tivolis grundlægger Georg Carstensen, 1812-1857, der boede i ejendommen, da han i 1843 grundlag Tivoli. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong, og afsløret på 100-årsdagen for Tivolis grundlæggelse 15.8.1943.

Under opstalt af Tivolis hovedindgang 1843, tegnet af Knud Arne Petersen, læses følgende indskrift:

Tekst på tavlen: "HER BOEDE KAPTAJN, KGL. AGENT / GEORG CARSTENSEN / DA HAN STIFTEDE "TIVOLI" 1843"


Carstensen, Georg Johan Bernhard fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Carstensen, Georg Johan Bernhard, 1812-57, Stifter af "Tivoli", "Kasino" og "Alhambra". C. var en Søn af ndfr. nævnte Generalkonsul Johan Arnold Hieronymus C. Han fødtes i Algier 31. Avg. 1812, kom i en ung Alder med Forældrene til Kjøbenhavn, gik først i Efterslægtens Realskole, var Discipel paa Herlufsholm 1830-31, dimitteredes privat det følgende Aar og tog anden Examen, blev Underofficer ved Kongens Livkorps og afskedigedes 1835 derfra som Sekondlieutenant."

Georg Carstensen på Den store danske
"Georg Carstensen, 1812-1857, dansk officer, bladudgiver og stifter af Tivoli. Carstensen var en initiativtager og idémand i Københavns forlystelsesliv."