Mindetavle for Georg Carstensen

Gammel Strand 40. Tavle for Tivolis grundlægger Georg Carstensen, 1812-1857, der boede i ejendommen, da han i 1843 grundlag Tivoli. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong, og afsløret på 100-årsdagen for Tivolis grundlæggelse 15.8.1943.

Under opstalt af Tivolis hovedindgang 1843, tegnet af Knud Arne Petersen, læses følgende indskrift:

Tekst på tavlen: "HER BOEDE KAPTAJN, KGL. AGENT / GEORG CARSTENSEN / DA HAN STIFTEDE "TIVOLI" 1843"


Carstensen, Georg Johan Bernhard fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
Carstensen, Georg Johan Bernhard, 1812-57, Stifter af "Tivoli", "Kasino" og "Alhambra". C. var en Søn af ndfr. nævnte Generalkonsul Johan Arnold Hieronymus C. Han fødtes i Algier 31. Avg. 1812, kom i en ung Alder med Forældrene til Kjøbenhavn, gik først i Efterslægtens Realskole, var Discipel paa Herlufsholm 1830-31, dimitteredes privat det følgende Aar og tog anden Examen, blev Underofficer ved Kongens Livkorps og afskedigedes 1835 derfra som Sekondlieutenant.

Georg Carstensen på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Georg Carstensen, 1812-1857, dansk officer, bladudgiver og stifter af Tivoli. Carstensen var en initiativtager og idémand i Københavns forlystelsesliv."

Tivolis historie på Tivoli.dk
"Grundlæggeren, Georg Carstensen, fik Chr. VIIIs tilladelse allerede i 1841. Året efter lykkedes det at få lov at anlægge forlystelseshaven på Københavns glacis, området lige uden for voldene. 1. maj 1843 begyndte byggeriet på grunden og 15. august slog Tivoli portene op."

Mindetavler i Indre By