Mindetavle for Rasmus Rask

Badstuestræde 17. Tavle for sprogmanden Rasmus Rask, 1787-1832, der døde i ejendommen. Han havde dog ikke sin officielle bopæl på adressen.


Tekst på tavlen: "HER DØDE / RASMUS RASK / 14 NOVEMBER / 1832"


Rasmus Kristian Rask, døbt Christian.
Født 22.11. 1787 i Brændekilde på Fyn, død 14.11. 1832 i København.
Rasmus Rasks far var skrædder, men en belæst én af slagsen. Han underviste sønnen i læsning og skrivning. Han havde desuden en stor bogsamling som Rasmus Rask benyttede sig af. Han mor bemærkede hans store lyst for at læse og insisterede på at han kom på latinskole og i 1801 startede Rasmus Rask på Odense latinskole. I 1907 dimitterede han fra skolen, da havde han allerede udarbejdet en Islands grammatik og puslet med dansk og fynsk retstavning.
Rasmus Rask fortsatte studierne på Københavns Universitet. Hans startede med at studere teologi, men sproginteressen og hans ateistiske sind fik ham til at skifte retning. I 1809 fik han idéen til at beskrive så mange sprog som muligt for at kunne sammenligne dem.
I 1810-11 skrev Rasmus Rask hans første sprogsammenlignende afhandling; “Den danske Grammatiks Endelser og Former af Det Islandske Sprog forklarede”.
I 1818 blev han tildelt professortitlen ved Københavns Universitet. Gennem hans live skrev han flere vigtige videnskabelige værker og står tilbage som en af de helt store sprogvidenskabsmænd.
Rasmus Rask døde i 1832 af tuberkulose.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : 11. bind : Olsen-Rask. Gyldendal, 1979-1984)

Nordisk og sammenlignende sprogvidenskab af Verner Dahlerup på Projekt Runeberg
"Allerede i forrige Aarhundrede havde JENS HØJSGAARD (II. S. 163) ad Observationens og Spekulationens Vej bragt det danske Sprogstudium paa et saa højt Trin, at neppe noget Land i Europa stod højere. Men et Sprog lader sig ikke fuldt forklare som enkeltstaaende Fænomen, Meget i Sproget er jo nedarvet fra ældre Sprogperioder og staaer nu som ufattelige “Undtagelser”; for at naa til fuld Forstaaelse af et Sprogs Bygning, maa man forfølge og opklare dets Historie, paavise, hvorledes det er blevet, som det er, idet man ikke alene lærer det at kjende gjennem alle Perioder af dets Udvikling, men ogsaa sammenligner det med beslægtede Sprog. Hvilke disse ere, maa altsaa først udfindes. Den Videnskab, der søger at løse disse Opgaver, er helt og holdent et Barn af det 19. Aarhundrede; den kaldes dels den sammenlignende Sprogvidenskab, dels - og rettere - den historiske Sprogvidenskab eller Sproghistorien. Danmark har den Ære at have frembragt en af Banebryderne for denne Videnskab: R. Rask."

Rasmus Rask på Projekt Runeberg
Tekster og links.
"Rask, Rasmus (1787-1832), linguist, librarian, Denmark."

Rasmus Rask på Wikipedia
"Rasmus Christian Rask (22. november 1787  i Brændekilde på Fyn – 14. november 1832) var en dansk lingvist. Han skrev adskillige grammatikker og arbejdede med sammenlignende fonologi  og morfologi. Han tog på forskerrejse til Island  og udgav den første islandske grammatik. Rasmus Rask foretog også en efter datidens målestok storstilet rejse gennem Rusland til Indien  for at studere og sammenligne sprog. Kort tid før sin død blev han ansat på Københavns Universitet som professor i østerlandske sprog."
Med bibliografi.